fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 1. Definities 

Als begrippen met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SB Tandartsen, die van toepassing zijn op de Behandeling, zoals gepubliceerd op de website van SB Tandartsen https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/; ter inzage beschikbaar gesteld in de praktijkvestigingen van SB Tandartsen; opgenomen in de afspraakbevestiging en zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Behandeling: alle behandelingen, werkzaamheden en verrichtingen, waaronder mede wordt verstaan (algemeen) tandheelkundige werkzaamheden (o.a. (periodieke) controles, kroon- en brugwerk, esthetische en cosmetische behandelingen, implantologie (implantaten), endodontologie (o.a. wortelkanaalbehandelingen (endo), wortelpuntbehandelingen, etc.), gebitsreiniging, parodontologie, facings, tand- en gebitsprotheses (waaronder wordt begrepen (immediaat)protheses, frameprotheses, plaatjes, etc.), doorzichtige (orthodontische) beugels (waaronder tevens wordt begrepen Invisalign en Digital Smile Design (DSD)), tanden en/of kiezen trekken (extractie), gingivectomie, vullingen (composietbehandeling), tandenbleekbehandeling, narcoses en verdovingen, sealen, röntgenfoto’s (o.a. overzichtsfoto’s (OPG), bitewings, xRays, etc.) en (preventieve) mondverzorgende werkzaamheden (o.a. gebitsreiniging, parodontitisbehandeling, tandsteen en tandplak verwijderen, tandvleesbehandeling, fluoridebehandeling, tandenknarsen (bruxisme), poetsinstructies/voorlichting, etc.), werkzaamheden en/of verrichtingen ten behoeve van botox en fillers dan wel enig andere vorm van werkzaamheden en/of verrichtingen die door SB Tandartsen worden aangeboden, zoals mondeling besproken dan wel schriftelijk in een behandelplan, (behandel)overeenkomst, begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie vastgesteld en alle direct of indirect met de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Patiënt verband houdende handelingen in de meest ruimste zin van het woord.

Patiënt: de natuurlijke persoon die zich al dan niet heeft ingeschreven als patiënt bij SB Tandartsen en aan SB Tandartsen mondeling dan wel schriftelijk opdracht heeft gegeven, al dan niet door tussenkomst van (een) wettelijke vertegenwoordiger(s), tot het bij hem of haar verrichten van de Behandeling.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken een onlosmakelijk onderdeel uit van – iedere inschrijving van de Patiënt als (nieuwe) Patiënt bij SB Tandartsen, afspraak, behandelplan, (behandel)overeenkomst, Behandeling, begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie, geïnformeerde toestemming (“informed consent”) dan wel ieder andere rechtsbetrekking tussen SB Tandartsen, daaronder begrepen diens werkzame of voorheen werkzame zorgverleners en medewerkers, en de Patiënt. Deze Algemene Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek van de Patiënt kosteloos toegezonden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar op een voor de Patiënt toegankelijke en zichtbare plaats in de praktijkvestigingen van SB Tandartsen (en mogen deze mee naar huis worden genomen indien gewenst) en zijn deze gepubliceerd op de website https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/.

2.2        Eventuele (algemene) voorwaarden van de Patiënt of afwijkingen van de door SB Tandartsen gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3        Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wet- en regelgeving en/of jurisprudentie, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, past SB Tandartsen een vervangende bepaling toe die rechtens wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling en de Algemene Voorwaarden.

2.4        Van toepassing is steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/. SB Tandartsen heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen zonder hiervan nadere (voorafgaande) aankondiging aan de Patiënt te doen. Het is voor de Patiënt raadzaam om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

 1. Totstandkoming van de (behandel)overeenkomst

3.1        De (behandel)overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de Patiënt akkoord gaat met de Behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

3.2        Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door SB Tandartsen gemaakte begroting, offerte en/of aanbieding vrijblijvend. Op iedere begroting, offerte of aanbieding staat de geldigheidsduur vermeld. De Patiënt verklaart zich automatisch akkoord met zowel de Behandeling alsmede de begroting, offerte of aanbieding op het tijdstip van aanvang van de betreffende Behandeling.

 1. Uitvoering van de Behandeling

4.1        SB Tandartsen zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. SB Tandartsen zal de Behandeling uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende gedrags- en beroepsregels.

4.2        De Behandelingen van SB Tandartsen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. SB Tandartsen heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De Patiënt krijgt geen enige garantie of toezegging en kan die evenmin verwachten ten aanzien van het succespercentage of eindresultaat van de Behandeling.

4.3        De Patiënt dient te allen tijde SB Tandartsen volledig en waarheidsgetrouw vóór aanvang van de Behandeling te informeren inzake de (algemene) gezondheid en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de Behandeling. De Patiënt dient een wijziging in haar gezondheidstoestand onverwijld voorafgaand aan de Behandeling aan SB Tandartsen mede te delen.

4.4        SB Tandartsen is gerechtigd om in geval van een wijziging van de (algemene) gezondheid van de Patiënt of bij onvoorziene omstandigheden dan wel complicaties, af te wijken van de Behandeling, (behandel)overeenkomst, behandelplan, begroting, offerte en/of aanbieding. Bij een noodzakelijke afwijking/wijziging als gevolg van complicaties, die overschrijding van de begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie tot gevolg hebben, komen de kosten volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.5        De Patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die SB Tandartsen naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Behandeling tijdig, volledig, waarheidsgetrouw en in de gewenste vorm en wijze aan SB Tandartsen ter beschikking te stellen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling of bij de facturatie of declaratie zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, niet-waarheidsgetrouw, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.6        De Patiënt dient zich op eerste verzoek van SB Tandartsen te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas. Indien de Patiënt desgevraagd niet een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas kan tonen, is SB Tandartsen gerechtigd de Behandeling niet aan te vangen, op te schorten dan wel te beëindigen.

4.7        De Patiënt dient een wijziging van zijn of haar zorgverzekeraar en zorgverzekering, adres- en woonplaats gegevens, e-mailadres en/of (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling of bij de facturatie en declaratie zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, niet-waarheidsgetrouw, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in de zorgverzekeraar en zorgverzekering, adres- en woonplaats gegevens, e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.8        SB Tandartsen is bij de uitvoering van de Behandeling gerechtigd om derden in te schakelen. SB Tandartsen hoeft daarvoor geen (mondelinge dan wel schriftelijke) toestemming van de Patiënt te verkrijgen. SB Tandartsen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. SB Tandartsen is op geen enkele wijze voor gedragingen, werkzaamheden en/of behandelingen van deze derden aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4.9        Het is de Patiënt niet toegestaan om op eigen initiatief derden waaronder begrepen andere zorgverleners en tandtechnici tijdens dan wel na afronding van de Behandeling in te schakelen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor de behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen uitgevoerd door derden, welke op eigen initiatief van de Patiënt (en zonder voorafgaand overleg met) zijn ingeschakeld, te vergoeden aan de Patiënt. Deze kosten komen volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

4.10      SB Tandartsen is gerechtigd de Patiënt, zonder opgaaf van reden, uit te schrijven als Patiënt uit de patiëntenadministratie.

 1. Geheimhouding

5.1        SB Tandartsen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan SB Tandartsen door de Patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

5.2        SB Tandartsen is gerechtigd de informatie die zij verkregen heeft, waaronder medische (tandheelkundige) persoonsgegevens, video- en fotobeeldmateriaal, uitslagen en/of modellen en het behandelplan met derden en zorgverleners te delen, te weten onder andere waarnemers, orthodontist, kaakchirurg, tandarts, endodontoloog, parodontoloog, implantoloog, mondhygiëniste, dokter, huisarts, tandtechnici, overheidsinstanties en zorgverzekeraars waaronder tevens is inbegrepen instellingen, instanties of derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en).

 1. Kosten, betaling en annulering van de Behandeling

6.1        De kosten van verrichtingen, werkzaamheden en de Behandeling, inclusief de techniekkosten en materiaalkosten, worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de Patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van de Behandeling van minderjarigen worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s), ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar.

6.2        SB Tandartsen berekent, tenzij schriftelijk anders door haar aangegeven, de toepasselijke kosten van de Behandeling ingevolge de tariefbeschikking zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) landelijk is vastgesteld. Wijzigingen in de tariefbeschikking worden voorbehouden. SB Tandartsen is gerechtigd om, in geval de tariefbeschikking een wijziging ondergaat, het meerdere aan kosten volledig bij de Patiënt in rekening te brengen. Het voornoemde is eveneens van toepassing indien de Behandeling reeds is aangevangen. Voorts is SB Tandartsen gerechtigd om, in geval complicaties en/of onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van het behandelplan, het meerdere aan kosten bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.3        SB Tandartsen is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling (aanbetaling) of zekerheidstelling te verlangen, alvorens de Behandeling aan te vangen of voort te zetten. De Patiënt dient onverwijld het gehele bedrag van de vooruitbetaling (aanbetaling) of zekerheidsstelling op eerste verzoek te voldoen, alvorens de Behandeling worden aangevangen of doorgezet.

6.4        Vastgestelde afspraken kunnen door de Patiënt worden verzet of geannuleerd tot minimaal 48 uur (voor een afspraak van 30 minuten) of minimaal 72 uur (voor een afspraak van 45 minuten of meer) vóór het geplande tijdstip van de afspraak (de vakanties van SB Tandartsen, weekenden en nationale feestdagen worden hierbij niet meegeteld). In geval de Patiënt voor meerdere gezinsleden afspraken heeft gemaakt en zij verhinderd zijn, dan dienen deze afspraken minimaal 72 uur vóór het geplande tijdstip van de eerste afspraak worden verzet of geannuleerd ongeacht de duur van de afspraken. Bij vastgestelde afspraken op zaterdag (of zondag of nationale feestdagen) die door de Patiënt worden verzet of geannuleerd is SB Tandartsen gerechtigd de kosten van de Behandeling onmiddellijk en volledig in rekening te brengen bij de Patiënt. SB Tandartsen is gerechtigd om de Patiënt bij het verzetten of annuleren van een vastgestelde afspraak op zaterdag (of zondag of nationale feestdag) in het vervolg niet meer in te plannen voor een zaterdag (of zondag en/of nationale feestdagen).

6.5        In geval van, om welke reden dan ook, een afspraak niet door kan gaan, moet dit door de Patiënt op werkdagen tijdens praktijkuren (mondeling) telefonisch of schriftelijk worden gemeld. De praktijkuren en contact informatie zijn gepubliceerd op de website www.sbtandartsen.nl. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorgaande donderdag vóór 17.00 uur ’s middags te worden verzet of geannuleerd. SB Tandartsen is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de Patiënt zonder opgaaf van reden schriftelijk dan wel mondeling te verzetten of te annuleren.

6.6        Bij niet of niet-tijdige annulering van de afspraak door de Patiënt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.4 jo. 6.5 van deze Algemene Voorwaarden, is SB Tandartsen gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken Behandeling volledig bij de Patiënt in rekening te brengen (minimaal 50 euro). Dit geldt voor alle afspraken gemaakt bij de zorgverleners van SB Tandartsen waaronder mede wordt verstaan de tandarts, mondhygiëniste en paro-preventieassistente.

6.7        Indien de Patiënt de Behandeling geheel of gedeeltelijk annuleert, is SB Tandartsen gerechtigd om alle in verband met die Behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.8        Indien de Patiënt niet, niet-tijdig, niet-deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is de Patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de Patiënt aan SB Tandartsen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten, waaronder begrepen de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die SB Tandartsen moet maken om haar vordering te incasseren.

6.9        Bij een betalingsachterstand van de Patiënt is SB Tandartsen gerechtigd verdere voortzetting van de Behandeling op te schorten dan wel te beëindigen of te verlangen deze slechts te verrichten tegen directe (vooruit)betaling van alle openstaande facturen en/of declaraties.

6.10      Ingeval de Patiënt buiten de praktijkuren gebruik wenst te maken van de spoedgevallendienst, dan dienen de kosten van de spoedgevallendienst terstond door de Patiënt bij de spoedgevallendienst te worden voldaan. De spoedgevallendienst is gerechtigd om de kosten geheel bij de Patiënt in rekening te brengen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor de behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen uitgevoerd door de spoedgevallendienst te vergoeden aan de Patiënt. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

6.11      SB Tandartsen is gerechtigd om bij overlijden van de Patiënt alle in verband met de Behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel in rekening te brengen bij de rechtsopvolger(s) van de Patiënt.

6.12      De Patiënt is zelf verantwoordelijk om goed op de hoogte te zijn van mogelijke vergoedingen en dekkingen uit hoofde van de door hem of haar afgesloten zorgverzekering. SB Tandartsen heeft geen inzicht in de mogelijke vergoedingen en dekkingen vanuit de zorgverzekeraar van de Patiënt.

6.13      In aanvulling op hetgeen zoals bepaald in artikel 6.12 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien SB Tandartsen de Patiënt doorverwijst naar een andere zorgverlener, waaronder onder andere wordt begrepen een kaakchirurg, endodontoloog, orthodontist, parodontoloog, implantoloog, dokter, huisarts, etc., de Patiënt zelf verantwoordelijk is om goed op te hoogte zijn van mogelijke vergoedingen en dekkingen uit hoofde van de door hem of haar afgesloten zorgverzekering. Het gebruik hiervan is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is niet verantwoordelijk voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen en SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden.

6.14      De door SB Tandartsen aan de Patiënt geleverde (tandtechnische) materialen en producten (en onderdelen daarvan) blijven eigendom van SB Tandartsen tot de Patiënt volledig aan zijn of haar betalingsverplichting jegens SB Tandartsen heeft voldaan. SB Tandartsen is gerechtigd om geleverde (tandtechnische) materialen en producten (en onderdelen daarvan) bij de Patiënt (terug) te vorderen zolang de Patiënt niet in zijn geheel aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan jegens SB Tandartsen en/of derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en). De Patiënt dient onverwijld zijn of haar medewerking hieraan te verlenen.

6.15      Bij aanvang van de Behandeling door SB Tandartsen verklaart de Patiënt dat zij op een begrijpelijke en volledig mogelijke wijze is geïnformeerd door SB Tandartsen (en de behandelende tandarts, mondhygiëniste en/of paro-preventieassistente) over de toepasselijke kosten en begroting (en eigen bijdrage/risico en mogelijke vergoedingen en dekkingen vanuit de zorgverzekeraar van de Patiënt), behandelplan, beperkingen, potentiële risico’s, alternatieve behandelingen en mogelijke ongemakken van de Behandeling. De Patiënt verklaart bij aanvang van de Behandeling tevens dat zij in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om de Behandeling in overweging te nemen.

6.16      Bij uitschrijving van de Patiënt uit de patiëntenadministratie van SB Tandartsen worden alle eventuele (openstaande) vorderingen en facturen, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist, direct opeisbaar en is SB Tandartsen gerechtigd deze onmiddellijk en volledig in rekening te brengen bij de Patiënt.

6.17      SB Tandartsen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. Deze kosten komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt.

6.18      Voor zover schriftelijk uitdrukkelijk door SB Tandartsen een garantieregeling met de Patiënt is overeengekomen, kan de Patiënt enkel aanspraak maken op de garantieregeling indien de Patiënt minstens aan alle volgende zes (6) voorwaarden voldoet: (i) de Patiënt dient iedere zes maanden minimaal één keer het gebit preventief laten controleren en verzorgen door SB Tandartsen; (ii) het gebit van de Patiënt dient op een normale wijze zijn onderhouden conform de adviezen en (poets)instructies van SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen; (iii) door derde(n) zoals andere zorgverlener(s) – in de meest ruimste zin van het woord – (o.a. orthodontist, kaakchirurg, tandarts, endodontoloog, parodontoloog, implantoloog, mondhygiëniste, dokter, huisarts, tandtechnici etc.) dient op geen enkele wijze een wijziging in het door SB Tandartsen behandelde deel van het gebit zijn aangebracht; (iv) het gebit van de Patiënt mag geen tekenen van overmatige slijtage als gevolg van bijvoorbeeld tandenknarsen (bruxisme) of klemmen vertonen; (v) de Patiënt dient op geen enkele wijze op onzorgvuldige wijze te zijn omgegaan met de door SB Tandartsen als onderdeel van de Behandeling verrichtte of geplaatste werkstukken, materialen en/of techniekwerk zoals kronen, bruggen, facings, (immediaat en frame)protheses, plaatjes, implantaten, vullingen, (doorzichtige) beugel (waaronder begrepen bestanddelen daarvan zoals aligners en slotjes), nacht/knarsbitjes, etc.; en (vi) de Patiënt dient op geen enkele wijze af te hebben gezien van het laten maken van een (kaak)overzichtsfoto, OPG, xRays, bitewings of andere door SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen aanbevolen (preventieve) mondverzorgende behandelingen en werkzaamheden (o.a. gebitsreiniging, parodontitisbehandeling, tandsteen en tandplak verwijderen, tandvleesbehandeling, fluoridebehandeling, tandenknarsen (bruxisme), poetsinstructies/voorlichting, etc.). SB Tandartsen is gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan een garantiestelling voor zover deze garantiestelling met de Patiënt schriftelijk is overeengekomen.

6.19      Indien de Patiënt een geplande afspraak bij SB Tandartsen om welke reden(en) dan ook (tijdig) afzegt of niet nakomt, dan komen eventuele (tandheelkundige) gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is op geen enkele wijze verplicht de Patiënt op te roepen voor een (preventieve) halfjaarlijkse controle of een Behandeling anderszins. De Patiënt is gehouden zelf zorg te dragen voor het tijdig inplannen van een afspraak bij SB Tandartsen en het nakomen van deze afspraak.

 1. Telefonische herinnering van de afspraak en mobiele berichtendienst

7.1        De Patiënt ontvangt voorafgaand aan de Behandeling een herinnering van de afspraak via de (mobiele) berichtendienst. De Patiënt kan aan de (mobiele) berichtendienst van SB Tandartsen nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een herinnering via de (mobiele) berichtendienst ontslaat de Patiënt niet van haar verplichting tot nakoming van een afspraak.

7.2        Het (mobiele) telefoonnummer van de Patiënt moet actueel in de administratie van SB Tandartsen aanwezig zijn. Een wijziging in het (mobiele) telefoonnummer moet tijdig schriftelijk worden doorgegeven aan SB Tandartsen. De Patiënt dient een wijziging van zijn of haar (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in het (mobiele) telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Declaraties en facturering

8.1        Tenzij schriftelijk anders door SB Tandartsen is aangegeven, verzorgt Netpoint Group de incasso, declaratie en facturering van de Behandeling. De Patiënt is gehouden rechtstreeks binnen de door Netpoint Group gehanteerde betalingstermijn het volledige bedrag van de factuur en/of declaratie tijdig aan Netpoint Group te voldoen. Op de factuur en/of declaratie van Netpoint Group zijn de betalingsvoorwaarden van Netpoint Group van toepassing. De betalingsvoorwaarden van Netpoint Group zijn beschikbaar via de website: https://www.uwdeclaraties.nl. Voor vragen en/of opmerkingen over de factuur en/of declaratie dient de Patiënt rechtstreeks contact op te nemen met Netpoint Group.

8.2        SB Tandartsen heeft conform ex. art. 3:94, derde lid van het Burgerlijk Wetboek geen voorafgaande schriftelijke instemming nodig van de Patiënt voor cessie van haar vordering(en) op de Patiënt aan derden (o.a. Netpoint Group) welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en). Voorts is SB Tandartsen niet gehouden de Patiënt hieromtrent vooraf een mededeling toe te sturen.

8.3        Indien een factuur en/of declaratie van Netpoint Group vanwege betalingsachterstand van de Patiënt niet meer wordt geaccepteerd, is SB Tandartsen gerechtigd verdere voortzetting van de Behandeling op te schorten en te beëindigen, of deze slechts te verrichten tegen algehele en directe (vooruit)betaling door de Patiënt.

8.4        De door SB Tandartsen of derde(n) partij(en) – welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandelingen – in rekening te brengen of gebrachte kosten zoals (buiten)gerechtelijke kosten, (wettelijke) rente, vertragingskosten, incassokosten of anderszins komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor deze voornoemde kosten uit en is op geen enkele wijze gehouden om deze kosten aan de Patiënt te vergoeden dan wel namens de Patiënt te voldoen.

 1. Klachten en klachtenregeling

9.1        Een klacht omtrent een factuur en/of declaratie dient door de Patiënt binnen (8) acht dagen na de declaratiedatum schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de factuur en/of declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Een klacht omtrent de factuur en/of declaratie dient volledig en duidelijk in de Nederlandse taal schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld.

9.2        Een klacht omtrent de Behandeling dient onverwijld doch uiterlijk binnen (8) acht dagen na voltooiing schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de Behandeling als juist te hebben geaccepteerd. Een klacht omtrent de Behandeling dient volledig en duidelijk in de Nederlandse taal schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld.

9.3        Een klacht, zoals bedoeld in artikel 9.1 en artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden, schort de betalingsverplichting van de Patiënt tegenover SB Tandartsen dan wel derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en) niet op.

9.4        SB Tandartsen dient als eerste zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de klacht in behandeling te nemen en te beoordelen. Indien de Patiënt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief de klacht door (een) derde(n) of een andere zorgaanbieder laat verhelpen, dan komen de kosten welke de derde(n) dan wel een andere zorgaanbieder in rekening brengt volledig voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. SB Tandartsen is niet gehouden om de klacht (verder) te verhelpen en/of te beoordelen indien de Patiënt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief (een) derde(n) waaronder begrepen een andere zorgverlener heeft verzocht om de klacht te verhelpen en/of te beoordelen. Het voorgaande geldt ongeacht of (een) derde(n) of een andere zorgverlener al dan niet haar (herstel)werkzaamheden en/of (herstel)verrichtingen met betrekking tot de klacht heeft aangevangen.

9.5        Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal SB Tandartsen de Behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen alsnog verrichten, zoals op dat moment mondeling dan wel schriftelijk met de Patiënt schriftelijk overeengekomen. Nadat uitvoering is gegeven aan de (herstel)Behandeling, (herstel)werkzaamheden en/of (herstel)verrichtingen en deze definitief zijn afgerond, is SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen niet gehouden om enige Behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen ten behoeve van de Patiënt (nog) uit te voeren.

 1. Overmacht

10.1      SB Tandartsen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SB Tandartsen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SB Tandartsen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, is SB Tandartsen bevoegd de (behandel)overeenkomst of Behandeling zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2      Bij overmacht zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt tevens bedoeld onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van SB Tandartsen zijn ontstaan en die de uitvoering van de (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling verhinderen, onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan (technische) storing(en) in het bedrijf of aan de computersystemen, noodweer, algemene vervoersproblemen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, uitsluitingen, onvoorzienbaar tekort aan personeel, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen (tandheelkundige materialen en producten) en/of andere benodigde zaken (o.a. apparatuur, praktijkinventaris en/of materiële praktijkvoorzieningen) of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Behandeling (of delen daarvan) en niet voorzienbare stagnatie (vertraagde of foutieve levering van zaken en materialen, producten of onderdelen) bij toeleveranciers of andere derden waarvan SB Tandartsen afhankelijk is.

10.3      Onder overmacht zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt voorts bedoeld indien SB Tandartsen op last van onder andere de Rijksoverheid, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of enig ander toezichthoudende instelling, de Behandeling, verrichtingen en/of werkzaamheden niet mag aanvangen, voortzetten, dient op te schorten dan wel haar praktijkvestiging(en) gesloten dient te houden.

10.4      Indien SB Tandartsen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Patiënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke (behandel)overeenkomst en Behandeling.

 1. Aansprakelijkheid

11.1      SB Tandartsen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Patiënt lijdt als rechtstreeks gevolg van toekenbare tekortkoming in de uitvoering van de (behandel)overeenkomst en/of Behandeling. SB Tandartsen is niet aansprakelijk voor indirecte schade en sluit dan ook iedere vorm van indirecte schade uitdrukkelijk uit.

11.2      De totale aansprakelijkheid van SB Tandartsen voor de Behandeling is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van SB Tandartsen is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur, begroting en/of declaratie voor de Behandeling.

11.3      Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op een vergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk binnen (5) vijf werkdagen na de Behandeling daarvan schriftelijk door de Patiënt bij SB Tandartsen wordt gemeld. De Patiënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. SB Tandartsen dient als eerste zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken. Het recht op een vergoeding vervalt indien de Patiënt, zonder daartoe een schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief (een) derde(n) waaronder begrepen een andere zorgverlener heeft verzocht de schade te (laten) verhelpen, ongeacht of deze derde(n) of andere zorgverlener zijn of haar behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen daadwerkelijk heeft aangevangen.

11.4      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond (o.a. diefstal, beschadiging, vermissing, lichamelijk letsel of klachten, gemiste werkdagen/vakantiedagen (of vakantie uren), het niet of niet-tijdig op de plaats van (werk)bestemming aankomen (als gevolg van) of uitloop van behandelingen etc.), voor alle directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, aanvullende schade of bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze is ontstaan bij de Patiënt. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van de Behandeling volledig en tijdig te voldoen zelfs indien zijn of haar Behandeling (als gevolg van andermans Behandeling) is uitgelopen.

11.5      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor aangeboden diensten, handelen en/of nalaten door derden die bij de (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling direct of indirect zijn betrokken en die niet onder de naam SB Tandartsen hun behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen verrichten.

11.6      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor de behandeling(en), verrichtingen en/of werkzaamheden uitgevoerd door dan wel handelen en/of nalaten door de spoedgevallendienst en de aldaar werkzame zorgverleners en personen. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

11.7      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. Deze kosten komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt.

11.8      Op het gebruik van de website www.sbtandartsen.nl zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website www.sbtandartsen.nl/disclaimer/. SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De beschikbare informatie op de website van SB Tandartsen kan niet tegen SB Tandartsen worden tegengeworpen. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website van SB Tandartsen.

11.9      SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: het functioneren van haar website; websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door SB Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via de website van SB Tandartsen; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar SB Tandartsen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. SB Tandartsen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SB Tandartsen te corresponderen, accepteert de Patiënt, verzender van een e-mail en bezoeker van de website van SB Tandartsen dit risico.

11.10     De website van SB Tandartsen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verwijzingen naar websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SB Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SB Tandartsen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Websites van derden die hyperlinks bevatten naar de website(s) van SB Tandartsen worden en kunnen niet door SB Tandartsen worden gecontroleerd. SB Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar website toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SB Tandartsen maakt op haar website gebruik van cookies. Op de website www.sbtandartsen.nl/cookie-policy/ leest u in de cookieverklaring meer over cookies en op welke wijze SB Tandartsen cookies toepast op haar website.

11.11     SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie dat beschikbaar is gesteld in (tandheelkundige) folders (van derde(n)) in haar praktijkvestigingen. Deze informatie kan niet tegen SB Tandartsen worden tegengeworpen. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de informatie.

 1. Verzameling, verwerking en bescherming van persoonsgegevens

12.1      In het kader van de Behandeling die SB Tandartsen verricht voor de Patiënt, erkent en aanvaardt de Patiënt dat SB Tandartsen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de Patiënt.

12.2      SB Tandartsen zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. SB Tandartsen zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: inschrijvingen, afspraken maken en wijzigen daarvan, uitvoering van (behandel)overeenkomst, uitvoering de Behandeling, aanmaken en bijhouden van het patiëntendossier, beheer van patiëntenadministratie, facturatie en declaratie, beheer van vorderingen, boekhouding en administratie.

12.3      SB Tandartsen deelt de persoonsgegevens met derden (o.a. zorgverzekeraars, waarnemers, tandtechnici, andere zorgverleners, derden betrokken bij de facturatie en declaratie etc.) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Behandeling; op grond van wet- en regelgeving; en/of een rechterlijke uitspraak. De Patiënt erkent en aanvaardt dat SB Tandartsen deze persoonsgegevens met derden deelt.

12.4      De Patiënt heeft het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van haar verzamelt en verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting en/of rechterlijke uitspraak. SB Tandartsen stelt voorafgaand aan het in behandeling nemen van dit verzoek vast of dit verzoek van de Patiënt afkomstig is. De Patiënt dient een kopie van een geldig en erkend legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas bij het verzoek mee te sturen. SB Tandartsen kan aanvullende eisen stellen aan de identificatie van de Patiënt aan een dergelijk verzoek ten einde de privacy van de Patiënt te waarborgen. SB Tandartsen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig werkdagen, op het verzoek reageren. Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van SB Tandartsen is terug te vinden in de privacyverklaring die kan worden geraadpleegd via de website www.sbtandartsen.nl/privacy-policy/.

12.5      SB Tandartsen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de inschrijving, (behandel)overeenkomst of Behandeling, betekent dit dat SB Tandartsen persoonsgegevens niet langer bewaart dan (5) vijf jaren na de uitschrijving van een Patiënt uit de patiëntenadministratie.

 1. Overige bepalingen

13.1      Bij een bezoek aan de praktijkvestigingen van SB Tandartsen dient de Patiënt de praktijkhuisregels en overige informatie zoals opgenomen in de afspraakbevestiging en beschikbaar via de website www.sbtandartsen.nl in acht te nemen. De Patiënt dient instructies van het personeel van SB Tandartsen te allen tijde en onmiddellijk op te volgen en rekening te houden met aangegeven aanwijzingen (stickers, borden, etc.) in de praktijkvestigingen.

13.2      In het kader van de veiligheid van de Patiënt en het personeel van SB Tandartsen heeft SB Tandartsen videocamerabewaking in haar praktijk. Bij binnenkomst in de praktijk is dit aangegeven met aanwijzingen. Bij betreding van de praktijk geeft de Patiënt zijn of haar toestemming hiervoor. Indien de Patiënt hier niet akkoord mee eens is, dient zij de praktijk te verlaten/niet te betreden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1      Op alle tussen SB Tandartsen en de Patiënt gesloten (behandel)overeenkomst(en) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      In geval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met een (behandel)overeenkomst mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, ook al worden zij slechts door enkel SB Tandartsen dan wel de Patiënt als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering, staat het SB Tandartsen en de Patiënt, althans één partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

14.3      Alvorens een klacht dan wel geschil in rechte aanhangig te maken zoals bepaald in artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Patiënt uitdrukkelijk om de klacht en/of het geschil eerst bij SB Tandartsen schriftelijk kenbaar te maken teneinde SB Tandartsen in staat te stellen de klacht en/of het geschil te beoordelen – en indien de klacht en/of het geschil gegrond is en herstel mogelijk is – te verhelpen of te beperken.

 

© Copyright

Deze Algemene Voorwaarden zijn eigendom van SB Tandartsen. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van SB Tandartsen.

Alle rechten voorbehouden.

2020 SB Tandartsen