fbpx

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de Website en zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Behandeling: alle behandelingen, zoals in een begroting, offerte of tevoren aan Patiënt gestuurde factuur vastgesteld en alle direct met de (mondelinge of schriftelijke) opdracht van Patiënt verband houdende handelingen in de meest ruimste zin van het woord.

Partijen:  SB Tandartsen en de Patiënt gezamenlijk.

Patiënt: de persoon die aan SB Tandartsen mondeling dan wel schriftelijk opdracht heeft gegeven al dan niet door tussenkomst van een wettelijke vertegenwoordiger(s) tot het bij hem of haar verrichten van tandheelkundige of mondverzorgende werkzaamheden.

Website: www.sbtandartsen.nl.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk onderdeel uit van – iedere aanbieding, begroting, offerte en (behandel)overeenkomst tussen de tandheel-kundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder SB Tandartsen, daaronder begrepen diens werknemers, en de Patiënt. Deze Algemene Voorwaarden worden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek toegezonden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar op een voor de Patiënt toegankelijke en zichtbare plaats in de wachtkamers en zijn ze gepubliceerd op de Website www.sbtandartsen.nl.

2.2 SB Tandartsen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om derden in te schakelen. SB Tandartsen hoeft daarvoor geen toestemming van de Patiënt te verkrijgen. SB Tandartsen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. SB Tandartsen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.  

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de Patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

3.2 De door SB Tandartsen gemaakte offertes en begrotingen zijn vrijblijvend. Op iedere offerte of begroting staat de geldigheidsduur vermeld. De Patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de offerte of begroting op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling. Overeenkomstig hetgeen in artikel 6.2 is bepaald, hanteert SB Tandartsen, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van een behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Uitvoering van de opdracht

4.1 SB Tandartsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende gedrags- en beroepsregels.

4.2 De behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. SB Tandartsen heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.3 De Patiënt dient te allen tijde SB Tandartsen volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de (algemene) gezondheid en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. De Patiënt dient een wijziging in haar gezondheidstoestand onverwijld voorafgaand aan een behandeling aan SB Tandartsen mede te delen.

4.4 SB Tandartsen is gerechtigd om ingeval van een wijziging van de (algemene) gezondheid van de Patiënt of bij onvoorziene complicaties, af te wijken van het behandelplan. Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van complicaties, die overschrijding van de begroting of offerte tot gevolg hebben, komen de kosten volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.5 De Patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die SB Tandartsen naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig, volledig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.6 De Patiënt dient zich op eerste verzoek van SB Tandartsen te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas. Indien de Patiënt desgevraagd niet een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas kan tonen, is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten.

4.7 De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen in artikel 7.2 is bepaald, een wijziging van haar adres- en woonplaats gegevens of (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in de adres- en woonplaats gegevens of (mobiele) telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Geheimhouding, exclusiviteit en persoonsgegevens

5.1 SB Tandartsen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan SB Tandartsen door de Patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van wet- en regelgeving de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

5.2 SB Tandartsen is gerechtigd de informatie die zij verkregen heeft, waaronder (medische) persoonsgegevens, beeldmateriaal, uitslagen en/of modellen met derden te delen, te weten tandtechnici, waarnemers, overheidsinstanties en zorgverzekeraars waaronder tevens is inbegrepen instellingen, instanties of derden die betrokken zijn bij de facturatie en declaratie voor uitgevoerde behandelingen en werkzaamheden. Artikel 12.3 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Kosten, betaling en annulering

6.1 De kosten van een behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de Patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s), ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar.

6.2 SB Tandartsen berekent, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van een behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd en vastgesteld. De Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zijn ter inzage beschikbaar via www.sbtandartsen.nl. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden. SB Tandartsen hanteert uitdrukkelijk geen eigen tarieven voor een behandeling of werkzaamheden.

6.3 SB Tandartsen is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens een behandeling aan te vangen of door te zetten. De Patiënt dient onverwijld het gehele bedrag van de voortuitbetaling of zekerheidsstelling te voldoen, alvorens een behandeling wordt aangevangen of doorgezet.

6.4 Vastgestelde afspraken kunnen door de Patiënt worden verzet of geannuleerd tot maximaal 24 uur (voor een afspraak van 30 (dertig) minuten) of maximaal 48 uur (voor een afspraak van 45 (vijfenveertig) minuten of meer) voor het geplande tijdstip van de afspraak. Ingeval, om welke reden dan ook, een afspraak niet door kan gaan, moet dit door de Patiënt op werkdagen tijdens praktijkuren telefonisch of schriftelijk worden gemeld. De praktijkuren en contact informatie zijn gepubliceerd op onze Website www.sbtandartsen.nl. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorgaande vrijdag vóór 17.00 uur ’s middags te worden geannuleerd. SB Tandartsen is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de Patiënt zonder opgaaf van reden schriftelijk dan wel mondeling te verzetten of te annuleren.

6.5 Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak door de Patiënt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.4, is SB Tandartsen gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling volledig bij de Patiënt in rekening te brengen. Dit geldt zowel voor afspraken die zijn gemaakt bij de tandarts als voor afspraken die zijn gemaakt bij de mondhygiëniste of preventieassistente.

6.6 Indien de Patiënt de behandeling geheel of gedeeltelijk annuleert, is SB Tandartsen gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.7 Indien de Patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is de Patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de Patiënt aan SB Tandartsen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten, waaronder begrepen de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die SB Tandartsen moet maken om haar vordering te incasseren.

6.8 Bij een betalingsachterstand van de Patiënt is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten of verlangen deze slechts te verrichten tegen directe betaling van alle openstaande facturen.

6.9 Ingeval de Patiënt buiten de praktijkuren gebruik wenst te maken van de spoedgevallendienst, dan dienen de kosten aldaar terstond door de Patiënt te worden voldaan. De spoedgevallendienst is gerechtigd om de kosten geheel bij de Patiënt in rekening te brengen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor een behandeling of werkzaamheden uitgevoerd door de spoedgevallendienst te vergoeden aan de Patiënt. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

6.10 SB Tandartsen is gerechtigd om bij overlijden van de Patiënt alle in verband met de behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel in rekening te brengen bij de nabestaanden of haar rechtsopvolgers.

6.11 Bij hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt dat behoudens tegenbewijs de administratie van SB Tandartsen tot het volledige en leidende bewijs dient.

 1. Telefonische herinnering afspraak en mobiele berichtendienst

7.1 De Patiënt ontvangt voorafgaand aan de behandeling een herinnering van de afspraak via de mobiele berichtendienst. De Patiënt kan aan de mobiele berichtendienst van SB Tandartsen nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen. Het niet of niet tijdig ontvangen van een herinnering via de mobiele berichtendienst ontslaat de Patiënt niet van haar verplichting tot nakoming van een afspraak.

7.2 Het mobiele telefoonnummer van de Patiënt moet actueel in de administratie van SB Tandartsen aanwezig zijn. Een wijziging in het mobiele telefoonnummer moet tijdig worden doorgegeven. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen in artikel 4.7 is bepaald, een wijziging van haar mobiele telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in het mobiele telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Declaraties en facturering

8.1 Famed verzorgt de declaraties en facturering. Hierop zijn de Famed betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Famed: www.famed.nl.

8.2 Indien een nota van Famed vanwege betalingsachterstand van de Patiënt niet meer wordt geaccepteerd, is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door Patiënt.

 1. Klachten en klachtenregeling

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Patiënt binnen 3 drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 (een) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan SB Tandartsen, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard. De klachten dienen volledig en duidelijk te worden vermeld.

9.2 Een klacht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de Patiënt niet op.

9.3 De klacht zal door SB Tandartsen worden behandeld volgens de klachtenregeling. Voor onze klachtenregeling verwijzen wij u door naar onze Website www.sbtandartsen.nl.

9.4 SB Tandartsen dient als eerste tandheelkundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de klacht in behandeling te nemen.

9.5 Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal SB Tandartsen de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals op dat moment overeengekomen.

 1. Overmacht

10.1 SB Tandartsen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of behandeling het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SB Tandartsen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SB Tandartsen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Bij overmacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt bedoeld onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van SB Tandartsen zijn ontstaan en die de uitvoering van de opdracht verhinderen, onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan (technische) storing(en) in het bedrijf of aan de computersystemen, noodweer, algemene vervoersproblemen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, uitsluitingen, onvoorzienbaar tekort aan personeel, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken (o.a. apparatuur, praktijkinventaris en/of materiële praktijkvoorzieningen) of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en niet voorzienbare stagnatie (vertraagde of foutieve levering van zaken en materialen of onderdelen) bij toeleveranciers of andere derden waarvan SB Tandartsen afhankelijk is.

10.3 Indien SB Tandartsen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Patiënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 SB Tandartsen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Patiënt lijdt als gevolg van een behandeling, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SB Tandartsen.

11.2 De totale aansprakelijkheid van SB Tandartsen voor een behandeling is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.3 Indien de verzekeraar van SB Tandartsen in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SB Tandartsen beperkt tot het bedrag van de factuur.

11.4 Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SB Tandartsen wordt gemeld. SB Tandartsen dient als eerste tandheelkundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.

11.5 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond (o.a. diefstal, beschadiging, vermissing, lichamelijke letsel of klachten, gemiste werkdagen, het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen of uitloop van behandeling etc.), voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade (brand, rook- en waterschade etc.), die op enigerlei wijze is ontstaan bij de Patiënt. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.1, de kosten van een behandeling of verrichtte werkzaamheden volledig en tijdig te voldoen zelfs indien haar behandeling of andermans behandeling is uitgelopen.

11.6 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die bij de behandeling of werkzaamheden direct of indirect zijn betrokken en die niet onder de naam SB Tandartsen hun behandeling of werkzaamheden verrichten.

11.7 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor de behandeling of werkzaamheden uitgevoerd door de spoedgevallendienst. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt. Artikel 6.9 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Verzameling, verwerking en bescherming van persoonsgegevens

12.1 In het kader van de behandelingen die SB Tandartsen verricht voor de Patiënt, erkent en aanvaardt de Patiënt bij haar inschrijving middels het inschrijvingsformulier en toestemmingsformulier dat SB Tandartsen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de Patiënt.

12.2 SB Tandartsen zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. SB Tandartsen zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: inschrijving en afspraken maken, uitvoering van behandelingen en werkzaamheden, aanmaken en bijhouden van het patiëntendossier, beheer van patiëntenadministratie, facturatie, declaratie, beheer van (schuld)vorderingen en boekhouding.

12.3 SB Tandartsen deelt de persoonsgegevens met derden (o.a. zorgverzekeraar, waarnemers, tandtechnici, derden betrokken bij de declaratie en facturatie etc.) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling en werkzaamheden, facturatie en/of op grond van wettelijke verplichtingen. De Patiënt erkent en aanvaardt bij haar inschrijving middels het inschrijvingsformulier en toestemmingsformulier dat SB Tandartsen deze persoonsgegevens met derden deelt. Artikel 2.2 en 12.1 zijn van overeenkomstige toepassing.

12.4 De Patiënt heeft het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van haar verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. SB Tandartsen stelt voorafgaand aan het in behandeling nemen van dit verzoek vast of dit verzoek van de Patiënt afkomstig is. De Patiënt dient een kopie van een geldig en erkend legitimatiebewijs  en zorgverzekeringspas bij het verzoek mee te sturen. SB Tandartsen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op het verzoek reageren. Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van SB Tandartsen is terug te vinden in de Privacy Verklaring die kan worden geraadpleegd via de Website www.sbtandartsen.nl.

12.5 SB Tandartsen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de behandeling, betekent dit dat SB Tandartsen persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de uitschrijving van een Patiënt uit de patiëntenadministratie.

12.6 SB Tandartsen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SB Tandartsen, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging. Indien de Patiënt vragen hierover heeft, kan zij schriftelijk contact opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens:

SB Tandartsen – Den Haag SB Tandartsen – Lansingerland
De La Reyweg 495 Noordeindseweg 116
2571 EM ’s-Gravenhage 2651 CX Berkel en Rodenrijs
info@sbtandartsen.nl info-lansingerland@sbtandartsen.nl

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 In geval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met behandeling(en) mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, ook al worden zij slechts door één partij als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van deze behandeling(en), staat het Partijen, althans één partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

13.3 Alvorens een klacht in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter,  verklaart de Patiënt de klacht overeenkomstig de klachtenregeling zoals bedoeld in artikel 9, bij SB Tandartsen schriftelijk kenbaar maken ten einde gezamenlijk buiten een gerechtelijke procedure om tot een gepaste oplossing te komen.

 1. Overige bepalingen

14.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wet- en regelgeving en/of jurisprudentie, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14.2 Van toepassing is steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de Website www.sbtandartsen.nl. SB tandartsen heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging aan de Patiënt te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

14.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 01 december 2018.

© 2018 SB Tandartsen