fbpx

Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.sbtandartsen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

SB Tandartsen streeft ernaar op deze website nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden. SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Zo aanvaardt SB Tandartsen derhalve geen aansprakelijkheid voor: het functioneren van deze website; websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door SB Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze website; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar SB Tandartsen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. SB Tandartsen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SB Tandartsen te corresponderen, accepteert u dit risico.  

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verwijzingen naar websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SB Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SB Tandartsen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Websites van derden die hyperlinks bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd. SB Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via deze website toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

SB Tandartsen heeft het recht om de aangeboden informatie, met in begrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Auteursrechten & Intellectuele Eigendomsrechten

Op het eigen logo van SB Tandartsen alsmede de inhoud en vormgeving van de webpagina’s van SB Tandartsen, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SB Tandartsen, en worden beschermd door (internationale) wet- en regelgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens levert een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Niets van de website www.sbtandartsen.nl en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze webpagina’s.

© 2021 SB Tandartsen