fbpx

Patiëntinformatie

Informatie voor…

Ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland zijn bang voor de tandarts. Zoals u ziet bent u beslist niet de enige. Onze tandartspraktijk heeft veel ervaring in de omgang met angstige patiënten.

Tandarts Mw. S. Baghbani heeft begrip voor uw angst en legt u graag alles uit over de tandartsbehandeling en haar manier van angstbegeleiding. Zij biedt u verschillende oplossingen die u kunnen helpen om weer de eerste stap naar de tandarts te zetten.

Wilt u meer weten over angstbegeleiding die SB Tandartsen aan volwassenen en kinderen kan bieden? Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze tandartspraktijk

 

kindertandheelkunde een vak apart

Kindertandheelkunde is een vak apart. Een goed melkgebit ligt aan de basis van een gezond en blijvend gebit. Daarom is een controlebezoek aan de tandarts voor kinderen vanaf 2 jaar aan te raden. Het team van SB Tandartsen, gelooft dat tandheelkundige behandeling van kinderen is gebaseerd op vertrouwen. Tijdens de eerste controle afspraak maakt u kind op speelse wijze kennis met tandarts Mw. S. Baghbani en haar team. Mw. S. Baghbani adviseert ook om uw kind mee te nemen als u zelf voor een controle afspraak komt. Uw kind ziet dan al op jonge leeftijd dat u in de stoel gaat zitten en zal dit ook willen uitproberen. In onze praktijk zijn kinderen een belangrijk doelgroep. Wij zien het als onze taak kinderen met gebitsproblemen zoals gaatjes dusdanig te behandelen en door middel van preventie te begeleiden zodat ze geen angst voor de tandarts ontwikkelen.

Tandheelkundige behandeling van kinderen is maatwerk

Bij een tandarts behandeling van een kind, is de samenwerking tussen de tandarts en de tandartsassistente zeer belangrijk. De tandartsassistente is een belangrijke schakel als het aankomt op het vertalen van de behandeling naar het kind toe. Ook de begeleiding van het kind zelf tijdens de behandeling moet optimaal zijn. De assistente geeft het kind bijvoorbeeld extra steun, terwijl de tandarts aan het werk is om een kies voorzichtig te verdoven.

Kinderpreventie bij SB Tandartsen

Onderzoek toont aan dat kinderen die al op jonge leeftijd gaatjes krijgen of bang zijn voor de tandarts, een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van nieuwe gaatjes. Goede voorlichting, instructie en preventie vormen daarom een onmisbare schakel bij de tandheelkundige zorg van uw kind. Uitgebreide aandacht, regelmatig onderhoud en controle op voeding en tandenpoetsen is zeer belangrijk. Het kinderpreventie programma bij SB Tandartsen is verdeeld in 3 leeftijdsgroepen tot 6 jaar om zo de juiste poets routine te ontwikkelen.

Wilt u meer weten over kindertandheelkunde en kinderpreventie? Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met onze tandartspraktijk.

 

Regelmatige controle bezoeken aan de tandarts zijn essentieel voor de senioren. Op latere leeftijd kunnen senioren geconfronteerd worden met gebits- en mondproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan door medicijngebruik, prothesen of de algemene gezondheidstoestand. Door een goede samenwerking tussen huisarts en tandarts kunnen veel problemen voorkomen worden.

 

De tandartspraktijken van SB tandartsen in Den Haag en Berkel en Rodenrijs zijn heel goed bereikbaar voor senioren. Alle behandelkamers zijn op de begane grond ingericht. De ingang van deze praktijken en de behandelkamers zijn gemakkelijk toegankelijk voor patiënten met een rolstoel, rollator of verminderde mobiliteit.

Tandartspraktijk SB Tandartsen verwelkomt nieuwe patiënten en verzoekt vriendelijk om de volgende aandachtspunten in acht te nemen bij het eerste bezoek aan SB Tandartsen.

 

 • Komt u voor het eerst in onze praktijk? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om minimaal 15 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en u te melden bij de receptie zodat wij uw inschrijving volledig kunnen afronden.
 • Voor uw behandeling en de veiligheid van het behandelteam is het van belang dat de tandarts op de hoogte is van uw medische situatie. Daarom vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen bij uw eerste bezoek, zodat de tandarts u de juiste mondzorg kan bieden. Zorg er voor dat u de gezondheidsvragenlijst zorgvuldig invult. Denk hierbij aan zwangerschap, medicijngebruik, operaties, diabetes, infecties en andere ziektes.
 • U wordt vriendelijk verzocht om uw huidige tandheelkundige patiëntendossier (incl. X-rays en overzichtsfoto’s), uiterlijk 24 uur (indien digitaal) voor uw eerste consult-controle afspraak naar ons toe te sturen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk en dient persoonlijk contact op te nemen met uw vorige tandarts.
 • U dient bij uw eerste bezoek de volgende documenten mee te nemen om uw inschrijving in goede orde af te handelen.
  • Een geldige paspoort, identiteitskaart of uw rijbewijs
  • Uw zorgverzekeringspasje
  • Medicijnenlijst (indien van toepassing)

Informatie over…

Algemene Voorwaarden

 

 1. Definities 

Als begrippen met een hoofdletter zijn geschreven wordt in deze Algemene Voorwaarden met de onderstaande begrippen, in meervoud of enkelvoud, het volgende verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SB Tandartsen, die van toepassing zijn op de Behandeling, zoals gepubliceerd op de website van SB Tandartsen https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/; ter inzage beschikbaar gesteld in de praktijkvestigingen van SB Tandartsen; opgenomen in de afspraakbevestiging en zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Behandeling: alle behandelingen, werkzaamheden en verrichtingen, waaronder mede wordt verstaan (algemeen) tandheelkundige werkzaamheden (o.a. (periodieke) controles, kroon- en brugwerk, esthetische en cosmetische behandelingen, implantologie (implantaten), endodontologie (o.a. wortelkanaalbehandelingen (endo), wortelpuntbehandelingen, etc.), gebitsreiniging, parodontologie, facings, tand- en gebitsprotheses (waaronder wordt begrepen (immediaat)protheses, frameprotheses, plaatjes, etc.), doorzichtige (orthodontische) beugels (waaronder tevens wordt begrepen Invisalign en Digital Smile Design (DSD)), tanden en/of kiezen trekken (extractie), gingivectomie, vullingen (composietbehandeling), tandenbleekbehandeling, narcoses en verdovingen, sealen, röntgenfoto’s (o.a. overzichtsfoto’s (OPG), bitewings, xRays, etc.) en (preventieve) mondverzorgende werkzaamheden (o.a. gebitsreiniging, parodontitisbehandeling, tandsteen en tandplak verwijderen, tandvleesbehandeling, fluoridebehandeling, tandenknarsen (bruxisme), poetsinstructies/voorlichting, etc.), werkzaamheden en/of verrichtingen ten behoeve van botox en fillers dan wel enig andere vorm van werkzaamheden en/of verrichtingen die door SB Tandartsen worden aangeboden, zoals mondeling besproken dan wel schriftelijk in een behandelplan, (behandel)overeenkomst, begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie vastgesteld en alle direct of indirect met de mondelinge of schriftelijke opdracht van de Patiënt verband houdende handelingen in de meest ruimste zin van het woord.

Patiënt: de natuurlijke persoon die zich al dan niet heeft ingeschreven als patiënt bij SB Tandartsen en aan SB Tandartsen mondeling dan wel schriftelijk opdracht heeft gegeven, al dan niet door tussenkomst van (een) wettelijke vertegenwoordiger(s), tot het bij hem of haar verrichten van de Behandeling.

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

2.1        Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken een onlosmakelijk onderdeel uit van – iedere inschrijving van de Patiënt als (nieuwe) Patiënt bij SB Tandartsen, afspraak, behandelplan, (behandel)overeenkomst, Behandeling, begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie, geïnformeerde toestemming (“informed consent”) dan wel ieder andere rechtsbetrekking tussen SB Tandartsen, daaronder begrepen diens werkzame of voorheen werkzame zorgverleners en medewerkers, en de Patiënt. Deze Algemene Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek van de Patiënt kosteloos toegezonden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar op een voor de Patiënt toegankelijke en zichtbare plaats in de praktijkvestigingen van SB Tandartsen (en mogen deze mee naar huis worden genomen indien gewenst) en zijn deze gepubliceerd op de website https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/.

2.2        Eventuele (algemene) voorwaarden van de Patiënt of afwijkingen van de door SB Tandartsen gehanteerde Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3        Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wet- en regelgeving en/of jurisprudentie, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, past SB Tandartsen een vervangende bepaling toe die rechtens wel toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling en de Algemene Voorwaarden.

2.4        Van toepassing is steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de website https://www.sbtandartsen.nl/algemene-voorwaarden/. SB Tandartsen heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen zonder hiervan nadere (voorafgaande) aankondiging aan de Patiënt te doen. Het is voor de Patiënt raadzaam om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

 1. Totstandkoming van de (behandel)overeenkomst

3.1        De (behandel)overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de Patiënt akkoord gaat met de Behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

3.2        Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door SB Tandartsen gemaakte begroting, offerte en/of aanbieding vrijblijvend. Op iedere begroting, offerte of aanbieding staat de geldigheidsduur vermeld. De Patiënt verklaart zich automatisch akkoord met zowel de Behandeling alsmede de begroting, offerte of aanbieding op het tijdstip van aanvang van de betreffende Behandeling.

 1. Uitvoering van de Behandeling

4.1        SB Tandartsen zal de Behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. SB Tandartsen zal de Behandeling uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende gedrags- en beroepsregels.

4.2        De Behandelingen van SB Tandartsen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. SB Tandartsen heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. De Patiënt krijgt geen enige garantie of toezegging en kan die evenmin verwachten ten aanzien van het succespercentage of eindresultaat van de Behandeling.

4.3        De Patiënt dient te allen tijde SB Tandartsen volledig en waarheidsgetrouw vóór aanvang van de Behandeling te informeren inzake de (algemene) gezondheid en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de Behandeling. De Patiënt dient een wijziging in haar gezondheidstoestand onverwijld voorafgaand aan de Behandeling aan SB Tandartsen mede te delen.

4.4        SB Tandartsen is gerechtigd om in geval van een wijziging van de (algemene) gezondheid van de Patiënt of bij onvoorziene omstandigheden dan wel complicaties, af te wijken van de Behandeling, (behandel)overeenkomst, behandelplan, begroting, offerte en/of aanbieding. Bij een noodzakelijke afwijking/wijziging als gevolg van complicaties, die overschrijding van de begroting, offerte, aanbieding, factuur en/of declaratie tot gevolg hebben, komen de kosten volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.5        De Patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die SB Tandartsen naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de Behandeling tijdig, volledig, waarheidsgetrouw en in de gewenste vorm en wijze aan SB Tandartsen ter beschikking te stellen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling of bij de facturatie of declaratie zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, niet-waarheidsgetrouw, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.6        De Patiënt dient zich op eerste verzoek van SB Tandartsen te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas. Indien de Patiënt desgevraagd niet een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas kan tonen, is SB Tandartsen gerechtigd de Behandeling niet aan te vangen, op te schorten dan wel te beëindigen.

4.7        De Patiënt dient een wijziging van zijn of haar zorgverzekeraar en zorgverzekering, adres- en woonplaats gegevens, e-mailadres en/of (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling of bij de facturatie en declaratie zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, niet-waarheidsgetrouw, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in de zorgverzekeraar en zorgverzekering, adres- en woonplaats gegevens, e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.8        SB Tandartsen is bij de uitvoering van de Behandeling gerechtigd om derden in te schakelen. SB Tandartsen hoeft daarvoor geen (mondelinge dan wel schriftelijke) toestemming van de Patiënt te verkrijgen. SB Tandartsen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. SB Tandartsen is op geen enkele wijze voor gedragingen, werkzaamheden en/of behandelingen van deze derden aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

4.9        Het is de Patiënt niet toegestaan om op eigen initiatief derden waaronder begrepen andere zorgverleners en tandtechnici tijdens dan wel na afronding van de Behandeling in te schakelen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor de behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen uitgevoerd door derden, welke op eigen initiatief van de Patiënt (en zonder voorafgaand overleg met) zijn ingeschakeld, te vergoeden aan de Patiënt. Deze kosten komen volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

4.10      SB Tandartsen is gerechtigd de Patiënt, zonder opgaaf van reden, uit te schrijven als Patiënt uit de patiëntenadministratie.

 1. Geheimhouding

5.1        SB Tandartsen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de Behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan SB Tandartsen door de Patiënt ter beschikking is gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van wet- en regelgeving of een rechterlijke uitspraak de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

5.2        SB Tandartsen is gerechtigd de informatie die zij verkregen heeft, waaronder medische (tandheelkundige) persoonsgegevens, video- en fotobeeldmateriaal, uitslagen en/of modellen en het behandelplan met derden en zorgverleners te delen, te weten onder andere waarnemers, orthodontist, kaakchirurg, tandarts, endodontoloog, parodontoloog, implantoloog, mondhygiëniste, dokter, huisarts, tandtechnici, overheidsinstanties en zorgverzekeraars waaronder tevens is inbegrepen instellingen, instanties of derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en).

 1. Kosten, betaling en annulering van de Behandeling

6.1        De kosten van verrichtingen, werkzaamheden en de Behandeling, inclusief de techniekkosten en materiaalkosten, worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de Patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van de Behandeling van minderjarigen worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s), ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar.

6.2        SB Tandartsen berekent, tenzij schriftelijk anders door haar aangegeven, de toepasselijke kosten van de Behandeling ingevolge de tariefbeschikking zoals door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) landelijk is vastgesteld. Wijzigingen in de tariefbeschikking worden voorbehouden. SB Tandartsen is gerechtigd om, in geval de tariefbeschikking een wijziging ondergaat, het meerdere aan kosten volledig bij de Patiënt in rekening te brengen. Het voornoemde is eveneens van toepassing indien de Behandeling reeds is aangevangen. Voorts is SB Tandartsen gerechtigd om, in geval complicaties en/of onvoorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van het behandelplan, het meerdere aan kosten bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.3        SB Tandartsen is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling (aanbetaling) of zekerheidstelling te verlangen, alvorens de Behandeling aan te vangen of voort te zetten. De Patiënt dient onverwijld het gehele bedrag van de vooruitbetaling (aanbetaling) of zekerheidsstelling op eerste verzoek te voldoen, alvorens de Behandeling worden aangevangen of doorgezet.

6.4        Vastgestelde afspraken kunnen door de Patiënt worden verzet of geannuleerd tot minimaal 48 uur (voor een afspraak van 30 minuten) of minimaal 72 uur (voor een afspraak van 45 minuten of meer) vóór het geplande tijdstip van de afspraak (de vakanties van SB Tandartsen, weekenden en nationale feestdagen worden hierbij niet meegeteld). In geval de Patiënt voor meerdere gezinsleden afspraken heeft gemaakt en zij verhinderd zijn, dan dienen deze afspraken minimaal 72 uur vóór het geplande tijdstip van de eerste afspraak worden verzet of geannuleerd ongeacht de duur van de afspraken. Bij vastgestelde afspraken op zaterdag (of zondag of nationale feestdagen) die door de Patiënt worden verzet of geannuleerd is SB Tandartsen gerechtigd de kosten van de Behandeling onmiddellijk en volledig in rekening te brengen bij de Patiënt. SB Tandartsen is gerechtigd om de Patiënt bij het verzetten of annuleren van een vastgestelde afspraak op zaterdag (of zondag of nationale feestdag) in het vervolg niet meer in te plannen voor een zaterdag (of zondag en/of nationale feestdagen).

6.5        In geval van, om welke reden dan ook, een afspraak niet door kan gaan, moet dit door de Patiënt op werkdagen tijdens praktijkuren (mondeling) telefonisch of schriftelijk worden gemeld. De praktijkuren en contact informatie zijn gepubliceerd op de website www.sbtandartsen.nl. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorgaande donderdag vóór 17.00 uur ’s middags te worden verzet of geannuleerd. SB Tandartsen is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de Patiënt zonder opgaaf van reden schriftelijk dan wel mondeling te verzetten of te annuleren.

6.6        Bij niet of niet-tijdige annulering van de afspraak door de Patiënt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.4 jo. 6.5 van deze Algemene Voorwaarden, is SB Tandartsen gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken Behandeling volledig bij de Patiënt in rekening te brengen (minimaal 50 euro). Dit geldt voor alle afspraken gemaakt bij de zorgverleners van SB Tandartsen waaronder mede wordt verstaan de tandarts, mondhygiëniste en paro-preventieassistente.

6.7        Indien de Patiënt de Behandeling geheel of gedeeltelijk annuleert, is SB Tandartsen gerechtigd om alle in verband met die Behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.8        Indien de Patiënt niet, niet-tijdig, niet-deugdelijk of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is de Patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de Patiënt aan SB Tandartsen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten, waaronder begrepen de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die SB Tandartsen moet maken om haar vordering te incasseren.

6.9        Bij een betalingsachterstand van de Patiënt is SB Tandartsen gerechtigd verdere voortzetting van de Behandeling op te schorten dan wel te beëindigen of te verlangen deze slechts te verrichten tegen directe (vooruit)betaling van alle openstaande facturen en/of declaraties.

6.10      Ingeval de Patiënt buiten de praktijkuren gebruik wenst te maken van de spoedgevallendienst, dan dienen de kosten van de spoedgevallendienst terstond door de Patiënt bij de spoedgevallendienst te worden voldaan. De spoedgevallendienst is gerechtigd om de kosten geheel bij de Patiënt in rekening te brengen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor de behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen uitgevoerd door de spoedgevallendienst te vergoeden aan de Patiënt. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

6.11      SB Tandartsen is gerechtigd om bij overlijden van de Patiënt alle in verband met de Behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel in rekening te brengen bij de rechtsopvolger(s) van de Patiënt.

6.12      De Patiënt is zelf verantwoordelijk om goed op de hoogte te zijn van mogelijke vergoedingen en dekkingen uit hoofde van de door hem of haar afgesloten zorgverzekering. SB Tandartsen heeft geen inzicht in de mogelijke vergoedingen en dekkingen vanuit de zorgverzekeraar van de Patiënt.

6.13      In aanvulling op hetgeen zoals bepaald in artikel 6.12 van deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien SB Tandartsen de Patiënt doorverwijst naar een andere zorgverlener, waaronder onder andere wordt begrepen een kaakchirurg, endodontoloog, orthodontist, parodontoloog, implantoloog, dokter, huisarts, etc., de Patiënt zelf verantwoordelijk is om goed op te hoogte zijn van mogelijke vergoedingen en dekkingen uit hoofde van de door hem of haar afgesloten zorgverzekering. Het gebruik hiervan is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is niet verantwoordelijk voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen en SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden.

6.14      De door SB Tandartsen aan de Patiënt geleverde (tandtechnische) materialen en producten (en onderdelen daarvan) blijven eigendom van SB Tandartsen tot de Patiënt volledig aan zijn of haar betalingsverplichting jegens SB Tandartsen heeft voldaan. SB Tandartsen is gerechtigd om geleverde (tandtechnische) materialen en producten (en onderdelen daarvan) bij de Patiënt (terug) te vorderen zolang de Patiënt niet in zijn geheel aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan jegens SB Tandartsen en/of derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en). De Patiënt dient onverwijld zijn of haar medewerking hieraan te verlenen.

6.15      Bij aanvang van de Behandeling door SB Tandartsen verklaart de Patiënt dat zij op een begrijpelijke en volledig mogelijke wijze is geïnformeerd door SB Tandartsen (en de behandelende tandarts, mondhygiëniste en/of paro-preventieassistente) over de toepasselijke kosten en begroting (en eigen bijdrage/risico en mogelijke vergoedingen en dekkingen vanuit de zorgverzekeraar van de Patiënt), behandelplan, beperkingen, potentiële risico’s, alternatieve behandelingen en mogelijke ongemakken van de Behandeling. De Patiënt verklaart bij aanvang van de Behandeling tevens dat zij in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om de Behandeling in overweging te nemen.

6.16      Bij uitschrijving van de Patiënt uit de patiëntenadministratie van SB Tandartsen worden alle eventuele (openstaande) vorderingen en facturen, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist, direct opeisbaar en is SB Tandartsen gerechtigd deze onmiddellijk en volledig in rekening te brengen bij de Patiënt.

6.17      SB Tandartsen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. Deze kosten komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt.

6.18      Voor zover schriftelijk uitdrukkelijk door SB Tandartsen een garantieregeling met de Patiënt is overeengekomen, kan de Patiënt enkel aanspraak maken op de garantieregeling indien de Patiënt minstens aan alle volgende zes (6) voorwaarden voldoet: (i) de Patiënt dient iedere zes maanden minimaal één keer het gebit preventief laten controleren en verzorgen door SB Tandartsen; (ii) het gebit van de Patiënt dient op een normale wijze zijn onderhouden conform de adviezen en (poets)instructies van SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen; (iii) door derde(n) zoals andere zorgverlener(s) – in de meest ruimste zin van het woord – (o.a. orthodontist, kaakchirurg, tandarts, endodontoloog, parodontoloog, implantoloog, mondhygiëniste, dokter, huisarts, tandtechnici etc.) dient op geen enkele wijze een wijziging in het door SB Tandartsen behandelde deel van het gebit zijn aangebracht; (iv) het gebit van de Patiënt mag geen tekenen van overmatige slijtage als gevolg van bijvoorbeeld tandenknarsen (bruxisme) of klemmen vertonen; (v) de Patiënt dient op geen enkele wijze op onzorgvuldige wijze te zijn omgegaan met de door SB Tandartsen als onderdeel van de Behandeling verrichtte of geplaatste werkstukken, materialen en/of techniekwerk zoals kronen, bruggen, facings, (immediaat en frame)protheses, plaatjes, implantaten, vullingen, (doorzichtige) beugel (waaronder begrepen bestanddelen daarvan zoals aligners en slotjes), nacht/knarsbitjes, etc.; en (vi) de Patiënt dient op geen enkele wijze af te hebben gezien van het laten maken van een (kaak)overzichtsfoto, OPG, xRays, bitewings of andere door SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen aanbevolen (preventieve) mondverzorgende behandelingen en werkzaamheden (o.a. gebitsreiniging, parodontitisbehandeling, tandsteen en tandplak verwijderen, tandvleesbehandeling, fluoridebehandeling, tandenknarsen (bruxisme), poetsinstructies/voorlichting, etc.). SB Tandartsen is gerechtigd om aanvullende voorwaarden te stellen aan een garantiestelling voor zover deze garantiestelling met de Patiënt schriftelijk is overeengekomen.

6.19      Indien de Patiënt een geplande afspraak bij SB Tandartsen om welke reden(en) dan ook (tijdig) afzegt of niet nakomt, dan komen eventuele (tandheelkundige) gevolgen daarvan voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is op geen enkele wijze verplicht de Patiënt op te roepen voor een (preventieve) halfjaarlijkse controle of een Behandeling anderszins. De Patiënt is gehouden zelf zorg te dragen voor het tijdig inplannen van een afspraak bij SB Tandartsen en het nakomen van deze afspraak.

 1. Telefonische herinnering van de afspraak en mobiele berichtendienst

7.1        De Patiënt ontvangt voorafgaand aan de Behandeling een herinnering van de afspraak via de (mobiele) berichtendienst. De Patiënt kan aan de (mobiele) berichtendienst van SB Tandartsen nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een herinnering via de (mobiele) berichtendienst ontslaat de Patiënt niet van haar verplichting tot nakoming van een afspraak.

7.2        Het (mobiele) telefoonnummer van de Patiënt moet actueel in de administratie van SB Tandartsen aanwezig zijn. Een wijziging in het (mobiele) telefoonnummer moet tijdig schriftelijk worden doorgegeven aan SB Tandartsen. De Patiënt dient een wijziging van zijn of haar (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de Behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet-tijdig, onbehoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in het (mobiele) telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Declaraties en facturering

8.1        Tenzij schriftelijk anders door SB Tandartsen is aangegeven, verzorgt Netpoint Group de incasso, declaratie en facturering van de Behandeling. De Patiënt is gehouden rechtstreeks binnen de door Netpoint Group gehanteerde betalingstermijn het volledige bedrag van de factuur en/of declaratie tijdig aan Netpoint Group te voldoen. Op de factuur en/of declaratie van Netpoint Group zijn de betalingsvoorwaarden van Netpoint Group van toepassing. De betalingsvoorwaarden van Netpoint Group zijn beschikbaar via de website: https://www.uwdeclaraties.nl. Voor vragen en/of opmerkingen over de factuur en/of declaratie dient de Patiënt rechtstreeks contact op te nemen met Netpoint Group.

8.2        SB Tandartsen heeft conform ex. art. 3:94, derde lid van het Burgerlijk Wetboek geen voorafgaande schriftelijke instemming nodig van de Patiënt voor cessie van haar vordering(en) op de Patiënt aan derden (o.a. Netpoint Group) welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en). Voorts is SB Tandartsen niet gehouden de Patiënt hieromtrent vooraf een mededeling toe te sturen.

8.3        Indien een factuur en/of declaratie van Netpoint Group vanwege betalingsachterstand van de Patiënt niet meer wordt geaccepteerd, is SB Tandartsen gerechtigd verdere voortzetting van de Behandeling op te schorten en te beëindigen, of deze slechts te verrichten tegen algehele en directe (vooruit)betaling door de Patiënt.

8.4        De door SB Tandartsen of derde(n) partij(en) – welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandelingen – in rekening te brengen of gebrachte kosten zoals (buiten)gerechtelijke kosten, (wettelijke) rente, vertragingskosten, incassokosten of anderszins komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen sluit iedere vorm van aansprakelijkheid voor deze voornoemde kosten uit en is op geen enkele wijze gehouden om deze kosten aan de Patiënt te vergoeden dan wel namens de Patiënt te voldoen.

 1. Klachten en klachtenregeling

9.1        Een klacht omtrent een factuur en/of declaratie dient door de Patiënt binnen (8) acht dagen na de declaratiedatum schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de factuur en/of declaratie als juist te hebben geaccepteerd. Een klacht omtrent de factuur en/of declaratie dient volledig en duidelijk in de Nederlandse taal schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld.

9.2        Een klacht omtrent de Behandeling dient onverwijld doch uiterlijk binnen (8) acht dagen na voltooiing schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de Behandeling als juist te hebben geaccepteerd. Een klacht omtrent de Behandeling dient volledig en duidelijk in de Nederlandse taal schriftelijk bij SB Tandartsen te worden gemeld.

9.3        Een klacht, zoals bedoeld in artikel 9.1 en artikel 9.2 van deze Algemene Voorwaarden, schort de betalingsverplichting van de Patiënt tegenover SB Tandartsen dan wel derden welke betrokken zijn bij de facturatie, declaratie en/of inning van vorderingen voor verrichtte werkzaamheden en Behandeling(en) niet op.

9.4        SB Tandartsen dient als eerste zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de klacht in behandeling te nemen en te beoordelen. Indien de Patiënt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief de klacht door (een) derde(n) of een andere zorgaanbieder laat verhelpen, dan komen de kosten welke de derde(n) dan wel een andere zorgaanbieder in rekening brengt volledig voor rekening en risico van de Patiënt. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. SB Tandartsen is niet gehouden om de klacht (verder) te verhelpen en/of te beoordelen indien de Patiënt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief (een) derde(n) waaronder begrepen een andere zorgverlener heeft verzocht om de klacht te verhelpen en/of te beoordelen. Het voorgaande geldt ongeacht of (een) derde(n) of een andere zorgverlener al dan niet haar (herstel)werkzaamheden en/of (herstel)verrichtingen met betrekking tot de klacht heeft aangevangen.

9.5        Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal SB Tandartsen de Behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen alsnog verrichten, zoals op dat moment mondeling dan wel schriftelijk met de Patiënt schriftelijk overeengekomen. Nadat uitvoering is gegeven aan de (herstel)Behandeling, (herstel)werkzaamheden en/of (herstel)verrichtingen en deze definitief zijn afgerond, is SB Tandartsen en de aldaar werkzame personen niet gehouden om enige Behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen ten behoeve van de Patiënt (nog) uit te voeren.

 1. Overmacht

10.1      SB Tandartsen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SB Tandartsen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SB Tandartsen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, is SB Tandartsen bevoegd de (behandel)overeenkomst of Behandeling zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2      Bij overmacht zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt tevens bedoeld onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van SB Tandartsen zijn ontstaan en die de uitvoering van de (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling verhinderen, onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan (technische) storing(en) in het bedrijf of aan de computersystemen, noodweer, algemene vervoersproblemen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, uitsluitingen, onvoorzienbaar tekort aan personeel, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen (tandheelkundige materialen en producten) en/of andere benodigde zaken (o.a. apparatuur, praktijkinventaris en/of materiële praktijkvoorzieningen) of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de Behandeling (of delen daarvan) en niet voorzienbare stagnatie (vertraagde of foutieve levering van zaken en materialen, producten of onderdelen) bij toeleveranciers of andere derden waarvan SB Tandartsen afhankelijk is.

10.3      Onder overmacht zoals bedoeld in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden wordt voorts bedoeld indien SB Tandartsen op last van onder andere de Rijksoverheid, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) of enig ander toezichthoudende instelling, de Behandeling, verrichtingen en/of werkzaamheden niet mag aanvangen, voortzetten, dient op te schorten dan wel haar praktijkvestiging(en) gesloten dient te houden.

10.4      Indien SB Tandartsen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Patiënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke (behandel)overeenkomst en Behandeling.

 1. Aansprakelijkheid

11.1      SB Tandartsen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Patiënt lijdt als rechtstreeks gevolg van toekenbare tekortkoming in de uitvoering van de (behandel)overeenkomst en/of Behandeling. SB Tandartsen is niet aansprakelijk voor indirecte schade en sluit dan ook iedere vorm van indirecte schade uitdrukkelijk uit.

11.2      De totale aansprakelijkheid van SB Tandartsen voor de Behandeling is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid van SB Tandartsen is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur, begroting en/of declaratie voor de Behandeling.

11.3      Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op een vergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk binnen (5) vijf werkdagen na de Behandeling daarvan schriftelijk door de Patiënt bij SB Tandartsen wordt gemeld. De Patiënt is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. SB Tandartsen dient als eerste zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken. Het recht op een vergoeding vervalt indien de Patiënt, zonder daartoe een schriftelijke toestemming van SB Tandartsen, op eigen initiatief (een) derde(n) waaronder begrepen een andere zorgverlener heeft verzocht de schade te (laten) verhelpen, ongeacht of deze derde(n) of andere zorgverlener zijn of haar behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen daadwerkelijk heeft aangevangen.

11.4      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond (o.a. diefstal, beschadiging, vermissing, lichamelijk letsel of klachten, gemiste werkdagen/vakantiedagen (of vakantie uren), het niet of niet-tijdig op de plaats van (werk)bestemming aankomen (als gevolg van) of uitloop van behandelingen etc.), voor alle directe schade, indirecte schade, incidentele schade, gevolgschade, aanvullende schade of bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze is ontstaan bij de Patiënt. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van de Behandeling volledig en tijdig te voldoen zelfs indien zijn of haar Behandeling (als gevolg van andermans Behandeling) is uitgelopen.

11.5      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor aangeboden diensten, handelen en/of nalaten door derden die bij de (behandel)overeenkomst, behandelplan en/of Behandeling direct of indirect zijn betrokken en die niet onder de naam SB Tandartsen hun behandeling, werkzaamheden en/of verrichtingen verrichten.

11.6      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor de behandeling(en), verrichtingen en/of werkzaamheden uitgevoerd door dan wel handelen en/of nalaten door de spoedgevallendienst en de aldaar werkzame zorgverleners en personen. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

11.7      SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen directe en/of indirecte aansprakelijkheid of schade voor de behandelingen, werkzaamheden en/of verrichtingen van andere zorgverleners en alle daarmee verband houdende declaraties en/of facturen. SB Tandartsen is niet gehouden deze kosten aan de Patiënt te vergoeden. Deze kosten komen geheel voor rekening en risico van de Patiënt.

11.8      Op het gebruik van de website www.sbtandartsen.nl zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd via de website www.sbtandartsen.nl/disclaimer/. SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De beschikbare informatie op de website van SB Tandartsen kan niet tegen SB Tandartsen worden tegengeworpen. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website van SB Tandartsen.

11.9      SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: het functioneren van haar website; websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door SB Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via de website van SB Tandartsen; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar SB Tandartsen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. SB Tandartsen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SB Tandartsen te corresponderen, accepteert de Patiënt, verzender van een e-mail en bezoeker van de website van SB Tandartsen dit risico.

11.10     De website van SB Tandartsen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verwijzingen naar websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SB Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SB Tandartsen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Websites van derden die hyperlinks bevatten naar de website(s) van SB Tandartsen worden en kunnen niet door SB Tandartsen worden gecontroleerd. SB Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via haar website toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten. SB Tandartsen maakt op haar website gebruik van cookies. Op de website www.sbtandartsen.nl/cookie-policy/ leest u in de cookieverklaring meer over cookies en op welke wijze SB Tandartsen cookies toepast op haar website.

11.11     SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van informatie dat beschikbaar is gesteld in (tandheelkundige) folders (van derde(n)) in haar praktijkvestigingen. Deze informatie kan niet tegen SB Tandartsen worden tegengeworpen. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de informatie.

 1. Verzameling, verwerking en bescherming van persoonsgegevens

12.1      In het kader van de Behandeling die SB Tandartsen verricht voor de Patiënt, erkent en aanvaardt de Patiënt dat SB Tandartsen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de Patiënt.

12.2      SB Tandartsen zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. SB Tandartsen zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: inschrijvingen, afspraken maken en wijzigen daarvan, uitvoering van (behandel)overeenkomst, uitvoering de Behandeling, aanmaken en bijhouden van het patiëntendossier, beheer van patiëntenadministratie, facturatie en declaratie, beheer van vorderingen, boekhouding en administratie.

12.3      SB Tandartsen deelt de persoonsgegevens met derden (o.a. zorgverzekeraars, waarnemers, tandtechnici, andere zorgverleners, derden betrokken bij de facturatie en declaratie etc.) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Behandeling; op grond van wet- en regelgeving; en/of een rechterlijke uitspraak. De Patiënt erkent en aanvaardt dat SB Tandartsen deze persoonsgegevens met derden deelt.

12.4      De Patiënt heeft het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van haar verzamelt en verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting en/of rechterlijke uitspraak. SB Tandartsen stelt voorafgaand aan het in behandeling nemen van dit verzoek vast of dit verzoek van de Patiënt afkomstig is. De Patiënt dient een kopie van een geldig en erkend legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas bij het verzoek mee te sturen. SB Tandartsen kan aanvullende eisen stellen aan de identificatie van de Patiënt aan een dergelijk verzoek ten einde de privacy van de Patiënt te waarborgen. SB Tandartsen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen dertig werkdagen, op het verzoek reageren. Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van SB Tandartsen is terug te vinden in de privacyverklaring die kan worden geraadpleegd via de website www.sbtandartsen.nl/privacy-policy/.

12.5      SB Tandartsen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de inschrijving, (behandel)overeenkomst of Behandeling, betekent dit dat SB Tandartsen persoonsgegevens niet langer bewaart dan (5) vijf jaren na de uitschrijving van een Patiënt uit de patiëntenadministratie.

 1. Overige bepalingen

13.1      Bij een bezoek aan de praktijkvestigingen van SB Tandartsen dient de Patiënt de praktijkhuisregels en overige informatie zoals opgenomen in de afspraakbevestiging en beschikbaar via de website www.sbtandartsen.nl in acht te nemen. De Patiënt dient instructies van het personeel van SB Tandartsen te allen tijde en onmiddellijk op te volgen en rekening te houden met aangegeven aanwijzingen (stickers, borden, etc.) in de praktijkvestigingen.

13.2      In het kader van de veiligheid van de Patiënt en het personeel van SB Tandartsen heeft SB Tandartsen videocamerabewaking in haar praktijk. Bij binnenkomst in de praktijk is dit aangegeven met aanwijzingen. Bij betreding van de praktijk geeft de Patiënt zijn of haar toestemming hiervoor. Indien de Patiënt hier niet akkoord mee eens is, dient zij de praktijk te verlaten/niet te betreden.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1      Op alle tussen SB Tandartsen en de Patiënt gesloten (behandel)overeenkomst(en) en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2      In geval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met een (behandel)overeenkomst mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, ook al worden zij slechts door enkel SB Tandartsen dan wel de Patiënt als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering, staat het SB Tandartsen en de Patiënt, althans één partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

14.3      Alvorens een klacht dan wel geschil in rechte aanhangig te maken zoals bepaald in artikel 14.2 van deze Algemene Voorwaarden, verklaart de Patiënt uitdrukkelijk om de klacht en/of het geschil eerst bij SB Tandartsen schriftelijk kenbaar te maken teneinde SB Tandartsen in staat te stellen de klacht en/of het geschil te beoordelen – en indien de klacht en/of het geschil gegrond is en herstel mogelijk is – te verhelpen of te beperken.

 

© Copyright

Deze Algemene Voorwaarden zijn eigendom van SB Tandartsen. Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook zonder de schriftelijke toestemming van SB Tandartsen.

Alle rechten voorbehouden.

2020 SB Tandartsen

Privacyverklaring

SB Tandartsen biedt via haar website diensten aan. Daarbij kan privacygevoelige informatie worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring informeert SB Tandartsen u graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. SB Tandartsen vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door SB Tandartsen dan ook overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SB Tandartsen neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Privacyverklaring ter inzage beschikbaar
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 legt zorgaanbieders zoals SB Tandartsen bepaalde verplichtingen op. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens nog beter te beschermen. De AVG is per 25 mei 2018 in werking getreden. SB Tandartsen voert haar tandartspraktijk uit overeenkomstig deze privacyverklaring. De privacyverklaring is op verzoek ter inzage beschikbaar in de tandartspraktijk.

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het inschrijfformulier, contactformulier en bel-mij-terug formulier) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via deze website verzamelen:

 • Uw contactgegevens (o.a. e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Verzekeringsgegevens (o.a. naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners, apotheek en zorgverzekering;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Woonadres en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag.

Gebruik van persoonsgegevens
Afhankelijk van de door SB Tandartsen via deze website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via deze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via deze website bij SB Tandartsen inschrijft als nieuwe patiënt of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Het aanmaken van een patiëntendossier: In het geval u medische gegevens aan SB Tandartsen verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw patiëntendossier. Dit doet SB Tandartsen indien daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.
 • Contactformulier of Bel-mij-terug-formulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier of bel-mij-terug-formulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Nieuwsbrief: Indien u SB Tandartsen toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van dienstverlening: Uw gegevens kan SB Tandartsen gebruiken voor het verbeteren van haar dienstverlening. Dat doet SB Tandartsen echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan SB Tandartsen heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

SB Tandartsen zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of SB Tandartsen dit op grond van de wet mag of moet doen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
SB Tandartsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de behandeling van haar patiënten, betekent dit in ieder geval dat SB Tandartsen uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de uitschrijving van een patiënt uit de patiëntenadministratie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
SB Tandartsen deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van SB Tandartsen, sluit SB Tandartsen een verwerkersovereenkomst. De partijen die SB Tandartsen mogelijk nodig heeft voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Uw zorgverzekeraar;
 • Andere zorgverleners waaronder onder andere wordt begrepen een kaakchirurg, endodontoloog, orthodontist, parodontoloog, implantoloog, tandtechnici en waarnemers;
 • Instellingen, instanties of derden die betrokken zijn bij de facturatie en declaratie.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van SB Tandartsen. In dat geval zal SB Tandartsen dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website van SB Tandartsen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@sbtandartsen.nl of info-lansingerland@sbtandartsen.nl. Wel stelt SB Tandartsen vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. SB Tandartsen vraagt u dan ook een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u er wel voor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. SB Tandartsen zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Functionaris Gegevensbescherming
SB Tandartsen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SB Tandartsen, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SB Tandartsen behoudt het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
SB Tandartsen controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@sbtandartsen.nl of info-lansingerland@sbtandartsen.nl.

© 2021 SB Tandartsen

Cookieverklaring

SB Tandartsen maakt op haar website(s) gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leest u meer over de cookies en op welke manier SB Tandartsen de cookies toepast op haar website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere gebruikservaring aan te bieden.

Deze website maakt gebruik van permanente cookies om u te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Hierdoor bespaart u tijd en zal uw gebruikservaring prettiger zijn. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

De cookies die SB Tandartsen plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te herleiden. De informatie die door middel van cookies door SB Tandartsen wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van SB Tandartsen te vergemakkelijken;
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan;
 • Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van deze sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van respectievelijk Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen worden gewijzigd) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

© 2021 SB Tandartsen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.sbtandartsen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

SB Tandartsen streeft ernaar op deze website nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden. SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Zo aanvaardt SB Tandartsen derhalve geen aansprakelijkheid voor: het functioneren van deze website; websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door SB Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze website; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar SB Tandartsen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. SB Tandartsen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SB Tandartsen te corresponderen, accepteert u dit risico.  

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verwijzingen naar websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SB Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SB Tandartsen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Websites van derden die hyperlinks bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd. SB Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via deze website toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

SB Tandartsen heeft het recht om de aangeboden informatie, met in begrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Auteursrechten & Intellectuele Eigendomsrechten

Op het eigen logo van SB Tandartsen alsmede de inhoud en vormgeving van de webpagina’s van SB Tandartsen, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan SB Tandartsen, en worden beschermd door (internationale) wet- en regelgeving. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens levert een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Niets van de website www.sbtandartsen.nl en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van SB Tandartsen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze webpagina’s.

© 2021 SB Tandartsen

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over uw behandeling of een van onze behandelaars, dan dient u binnen acht dagen na uw behandeling contact met ons op te nemen. U kunt uw klacht telefonisch of via e-mail bij ons bekend maken. Wij nemen uw klacht in behandeling en zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende codes die tijdens een behandeling door de tandarts, mondhygiënist of paro-preventieassistentes hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke code kort omschreven. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat bepaald en vastgelegd is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen in Nederland brengen deze tarieven in rekening en gebruiken dezelfde code voor iedere behandeling.

Indien u een verzekering voor de tandarts heeft, dan wordt uw rekening eerst naar de verzekeraar gestuurd. Daarna stuurt Famed, Netpoint of u verzekeraar een rekening naar u (bijvoorbeeld) met het deel dat niet door uw verzekeraar wordt gedekt! Er wordt van u verwacht dat u uw rekening binnen 14 dagen aan Famed of Netpoint betaald.

Nota ontvangen van Famed?

Heeft u een nota ontvangen van Famed en nog vragen over uw rekening? U kunt middels onderstaande telefoonnummer contact opnemen met Famed.
0900-0885 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten) Famed is bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Nota ontvangen van Netpoint?

Heeft u een nota ontvangen van Netpoint en nog vragen over uw rekening? U kunt middels onderstaande telefoonnummer contact opnemen met Netpoint.
0416-541509 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten) Netpoint is bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur.

Extra toelichting:
Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking per 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit en deze is altijd leidend. SB Tandartsen en de tandarts zijn niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Tarievenlijst

A-CODES – VERDOVING
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
A10  
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
14,33
A15  
Oppervlakte verdoving
7,45
A20  
Behandeling onder algehele narcose
**
B-CODE – VERDOVING D.M.V. EEN ROESJE
CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
28,66
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
28,66
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
35,77
C-CODE – CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
C11  
Periodieke controle
21,78
C13  
Probleemgericht consult
21,78
C22  
Schriftelijke medische anamnese
21,78
C28  
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
103,16
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
28,66
C65  
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
57,31
C70  
Keuringsrapport met bitewingfoto’s
**
C75  
Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
**
C76  
Afgifte gezondheidsverklaring
**
C80  
Mondzorg aan huis
17,19
C84  
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
45,85
C85  
Weekendbehandeling
21,78
C86  
Avondbehandeling
21,78
C87  
Nachtbehandeling
21,78
C90  
Niet nagekomen afspraak
**
E-CODE – WORTELKANAALBEHANDELINGEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
E1  
Wortelkanaalbehandeling consult
21,78
E2  
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
40,12
E3  
Consult na tandheelkundig ongeval
31,52
E4  
Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
46,74
E13  
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
103,16
E14  
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
149,01
E16  
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
194,86
E17  
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
240,71
E19  
Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
17,19
E31  
Snij-/ hoektand
114,62
E32  
Premolaar
160,47
E33  
Molaar
206,32
E34
*
Aanbrengen retrograde vulling
22,92
E36
*
Het trekken van een element met re-implantatie
80,24
E37  
Kijkoperatie
68,77
E40  
Directe pulpa-overkapping
28,66
E42  
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
11,46
E43
*
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
22,92
E44  
Verwijdering spalk
5,73
E45  
Aanbrengen rubberdam
11,46
E51  
Verwijderen van kroon of brug
34,39
E52  
Moeilijke wortelkanaalopening
28,66
E53  
Verwijderen van wortelstift
40,12
E54  
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
28,66
E55  
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
28,66
E56  
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
40,12
E57  
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
28,66
E60  
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
45,85
E61  
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
80,24
E62  
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
51,58
E63
*
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
42,94
E64  
Afsluiting van open wortelpunt
45,85
E66  
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
45,85
E77  
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
57,31
E78  
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
28,66
E85  
Elektronische lengtebepaling
14,33
E86  
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
77,37
E87  
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
57,31
E90  
Inwendig bleken, eerste zitting
45,85
E95  
Inwendig bleken, elke volgende zitting
17,19
E97
*
Uitwendig bleken per kaak
71,64
E98  
Materialen voor thuisbleken
**
G-CODE – KAAKGEWRICHTBEHANDELINGEN
CODE
M/T*
PRESTATIES   TARIEF
G1   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
143,28
G2   Spieractiviteitsmeting en registratie
91,70
G3   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
63,04
G10   Niet standaard beetregistratie
85,97
G11   Scharnierasbepaling
85,97
G12   Centrale relatiebepaling
80,24
G13   Protrale/laterale bepalingen
57,31
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
515,81
G15   Voor het behouden van beethoogte
28,66
G16   Therapeutische positiebepaling
28,66
G20   Beetregistratie intra-oraal
57,31
G33
*
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
57,31
G61   Instructie spieroefeningen
57,31
G62
*
Occlusale spalk
154,74
G63
*
Repositiespalk
229,25
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
28,66
G65
*
Indirect planmatig inslijpen
315,22
G66   Biofeedbacktherapie
51,58
G67   Behandeling triggerpoint
63,04
G69
*
Opbeetplaat
63,04
G71
*
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
286,56
G72   Controlebezoek MRA
28,66
G73
*
Reparatie MRA met afdruk
45,85
H-CODE – CHIRURGISCHE INGREPEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
H11   Trekken tand of kies
42,98
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
32,09
H21   Kosten hechtmateriaal
5,92
H26   Hechten weke delen
63,04
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
68,77
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
51,58
H41   Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
34,39
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
68,77
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
91,70
H44   Primaire antrumsluiting
63,04
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, excl. wortelkanaalbehandeling
57,31
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, excl. wortelkanaalbehandeling
17,19
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak
80,24
H60   Marsupialisatie
80,24
H65   Primaire sluiting
154,74
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
80,24
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
154,74
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
108,89
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
183,40
H90   Voorbereiding praktijkruimte tbv chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.
57,31
J-CODE – IMPLANTATEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
J01
Initieel onderzoek implantologie
63,56
J02
Verlengd onderzoek implantologie
97,79
J03
*
Proefopstelling
132,01
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
44,00
J06
Vrijleggen foramen mentale
29,34
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
**
J08
*
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
19,56
J09
*
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
234,69
J10
*
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
146,68
J11
Prepareren donorplaats
132,01
J12
*
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
141,79
J13
*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
68,45
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
83,12
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
29,34
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte
127,12
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad
58,67
J19   Toeslag esthetische zone
63,56
J20
*
Plaatsen eerste implantaat per kaak
223,44
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond
62,84
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
103,24
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
73,34
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
22,44
J25
*
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
40,40
J26
Moeizaam verwijderen implantaat
161,35
J27
*
Vervangen implantaat
223,44
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
102,68
J31
Volgende bindweefseltransplantaat
44,89
J32
*
Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef
112,45
J40
*
Twee magneten/drukknoppen
151,57
J41 * Elke volgende magneet, drukknop
34,23
J42 * Staaf tussen twee implantaten
200,46
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
63,56
J44
*
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
24,45
J50 * Boven- en onder klikgebit
503,60
J51 * Onder-klikgebit
327,58
J52
*
Boven- klikgebit
327,58
J53 * Omvorming klikgebit
97,79
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
127,12
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
146,68
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
171,13
J57   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen 2 implantaten
83,12
J58
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen 3 of vier implantaten
107,56
J59
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan 4 implantaten
132,01
J60
Specifiek consult nazorg implantologie
53,78
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
88,01
J70 * Opvullen zonder staafdemontage
136,90
J71
*
Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten
195,57
J72 * Opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
179,55
J73
*
Opvullen met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
220,02
J74 * Reparatie zonder staafdemontage
53,78
J75 * Reparatie met staafdemontage op 2 implantaten
102,68
J76 * Reparatie met staafdemontage op 3 of 4 implantaten
127,12
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan 4 implantaten
151,57
J79
Verwijderen én vervangen steg
45,47
J80
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
497,73
J97 & J98
Overheadkosten implantaten & pre-implantologische
**
M-CODE – PREVENTIEVE MONDZORG
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie
12,85
M02   Consult voor evaluatie van preventie
12,85
M03   Gebitsreiniging, per 5 minuten
12,85
M05   Beslijpen en/ of behandelen melkelement
25,79
M30   Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament
5,73
M32
*
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
17,19
M40   Fluoridebehandeling
14,33
M61
*
Mondbeschermer
25,79
P-CODE – KUNSTGEBITTEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
P01
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
40,12
P02
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
85,97
P03
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
57,31
P04
*
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw
85,97
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit
40,12
P07
*
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
17,19
P08
*
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
45,85
P10
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
85,97
P14   Individuele afdruk met randopbouw
63,04
P15
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
171,94
P16   Toeslag voor indiv. afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
63,04
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
57,31
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
17,19
P21
*
Volledig kunstgebit bovenkaak
171,94
P25
*
Volledig kunstgebit onderkaak
229,25
P27   Reoccluderen
57,31
P28   Naregistratie en remounten
57,31
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
45,85
P30
*
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
372,53
P31
*
Wortelkap met stift
143,28
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls
85,97
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
57,31
P34
*
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
234,98
P35
*
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
320,95
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw
28,66
P37   Frontopstelling in aparte zitting
34,39
P38   Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur
63,04
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone
85,97
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te
vervangen element
14,33
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
28,66
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
28,66
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
34,39
P45
*
Noodkunstgebit
114,62
P51
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
40,12
P52
*
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw
85,97
P53
*
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
57,31
P54
*
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
85,97
P56   Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit
40,12
P57
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk
17,19
P58
*
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk
45,85
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
34,39
P65   Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit
28,66
P70
*
Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage
160,47
P78
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
45,85
P79
*
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
45,85
R-CODE – KRONEN EN BRUGGEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
R08 * Eenvlaks composiet inlay
68,77
R09 * Tweevlaks composiet inlay
131,82
R10 * Drievlaks composiet inlay
171,94
R11 * Eenvlaksinlay
103,16
R12 * Tweevlaksinlay
160,47
R13 * Drievlaksinlay
229,25
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin
28,66
R24   Kroon
252,17
R28   Endokroon, indirect vervaardigd
68,77
R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening
51,58
R31   Opbouw plastisch materiaal
57,31
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode
57,31
R33 * Gegoten opbouw, directe methode
114,62
R40 * Eerste brugtussendeel
171,94
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
85,97
R46 * Brugverankering, per anker
57,31
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
143,28
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk
28,66
R55 * Gipsslot met extra afdruk
28,66
R60 * Plakbrug zonder preparatie
114,62
R61 * Plakbrug met preparatie
171,94
R65   Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
40,12
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
22,92
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
63,04
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond
63,04
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
34,94
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
22,92
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
22,92
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug
57,31
R76   Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
28,66
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
28,66
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
68,77
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
114,62
R80 * Temporaire, eerste voorziening
28,66
R85 * Temporaire, volgende voorziening
11,46
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk
**
T-CODE – TANDVLEESBEHANDELINGEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
151,88
T12   Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
166,21
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
30,95
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
22,92
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
88,83
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
103,16
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
45,85
T41   Beperkt consult parodontale nazorg
60,18
T42   Consult parodontale nazorg
87,11
T43   Uitgebreid consult parodontale nazorg
115,77
T44   Complex consult parodontale nazorg
154,17
T57   Toepassing lokaal medicament
61,90
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
151,88
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
166,21
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen
186,27
T71   Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
286,56
T72   Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
343,87
T73   Directe post-operatieve zorg, kort
57,31
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
154,17
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
149,01
T76   Tuber- of retromolaarplastiek
71,64
T80   Tandvleestransplantaat
123,22
T81   Tuber- of retromolaarplastiek
100,30
T82   Tandvleescorrectie per element
54,45
T83   Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
143,28
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (1/6e deel)
343,87
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
114,62
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
186,27
T87   Kroonverlenging per element
186,27
T88   Kroonverlenging per sextant
343,87
T89   Directe postoperatieve zorg, kort
57,31
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
154,17
T91   Pocketregistratie
34,39
T92   Parodontiumregistratie
68,77
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
40,12
T94   Behandeling tandvleesabces
77,37
T95 * (Draad)Spalk
22,92
T96   Uitgebreide voedingsanalyse
57,31
U-CODE – UURTARIEVEN
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
15,06
U20   Second opinion verricht door de Stichting TIP
180,95
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
13,05
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten
15,06
X-CODE – MAKEN EN BEOORDELEN FOTO'S
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
X10   Kleine röntgenfoto
16,05
X11   Beoordelen kleine röntgenfoto
12,04
X21   Kaakoverzichtsfoto
68,77
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
68,77
X23   Beoordelen kaakoverzichtsfoto
25,22
X24   Schedelfoto
30,95
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto
194,86
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
57,31