fbpx

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SB Tandartsen biedt via haar website diensten aan. Daarbij kan privacygevoelige informatie worden verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring informeert SB Tandartsen u graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. SB Tandartsen vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door SB Tandartsen dan ook overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SB Tandartsen neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Privacyverklaring ter inzage beschikbaar
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 legt zorgaanbieders zoals SB Tandartsen bepaalde verplichtingen op. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens nog beter te beschermen. De AVG is per 25 mei 2018 in werking getreden. SB Tandartsen voert haar tandartspraktijk uit overeenkomstig deze privacyverklaring. De privacyverklaring is op verzoek ter inzage beschikbaar in de tandartspraktijk.

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het inschrijfformulier, contactformulier en bel-mij-terug formulier) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via deze website verzamelen:

 • Uw contactgegevens (o.a. e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Verzekeringsgegevens (o.a. naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners, apotheek en zorgverzekering;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Woonadres en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag.

Gebruik van persoonsgegevens
Afhankelijk van de door SB Tandartsen via deze website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via deze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via deze website bij SB Tandartsen inschrijft als nieuwe patiënt of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Het aanmaken van een patiëntendossier: In het geval u medische gegevens aan SB Tandartsen verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw patiëntendossier. Dit doet SB Tandartsen indien daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.
 • Contactformulier of Bel-mij-terug-formulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier of bel-mij-terug-formulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Nieuwsbrief: Indien u SB Tandartsen toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van dienstverlening: Uw gegevens kan SB Tandartsen gebruiken voor het verbeteren van haar dienstverlening. Dat doet SB Tandartsen echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan SB Tandartsen heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

SB Tandartsen zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of SB Tandartsen dit op grond van de wet mag of moet doen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
SB Tandartsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de behandeling van haar patiënten, betekent dit in ieder geval dat SB Tandartsen uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de uitschrijving van een patiënt uit de patiëntenadministratie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
SB Tandartsen deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van SB Tandartsen, sluit SB Tandartsen een verwerkersovereenkomst. De partijen die SB Tandartsen mogelijk nodig heeft voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Uw zorgverzekeraar;
 • Andere zorgverleners waaronder onder andere wordt begrepen een kaakchirurg, endodontoloog, orthodontist, parodontoloog, implantoloog, tandtechnici en waarnemers;
 • Instellingen, instanties of derden die betrokken zijn bij de facturatie en declaratie.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van SB Tandartsen. In dat geval zal SB Tandartsen dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website van SB Tandartsen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@sbtandartsen.nl of info-lansingerland@sbtandartsen.nl. Wel stelt SB Tandartsen vooraf graag vast dat dit verzoek van u afkomstig is. SB Tandartsen vraagt u dan ook een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u er wel voor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. SB Tandartsen zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Functionaris Gegevensbescherming
SB Tandartsen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SB Tandartsen, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SB Tandartsen behoudt het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
SB Tandartsen controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@sbtandartsen.nl of info-lansingerland@sbtandartsen.nl.

© 2021 SB Tandartsen