fbpx

Sitemap

Alle informatie over SB Tandartsen, de behandelingen en diensten

Informatie voor…

 

Regelmatige controle bezoeken aan de tandarts zijn essentieel voor de senioren. Op latere leeftijd kunnen senioren geconfronteerd worden met gebits- en mondproblemen. Deze problemen kunnen ontstaan door medicijngebruik, prothesen of de algemene gezondheidstoestand. Door een goede samenwerking tussen huisarts en tandarts kunnen veel problemen voorkomen worden.

 

De tandartspraktijken van SB tandartsen in Den Haag en Berkel en Rodenrijs zijn heel goed bereikbaar voor senioren. Alle behandelkamers zijn op de begane grond ingericht. De ingang van deze praktijken en de behandelkamers zijn gemakkelijk toegankelijk voor patiënten met een rolstoel, rollator of verminderde mobiliteit.

Tandartspraktijk SB Tandartsen verwelkomt nieuwe patiënten en verzoekt vriendelijk om de volgende aandachtspunten in acht te nemen bij het eerste bezoek aan SB Tandartsen.

 

 • Komt u voor het eerst in onze praktijk? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om minimaal 15 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en u te melden bij de receptie zodat wij uw inschrijving volledig kunnen afronden.
 • Voor uw behandeling en de veiligheid van het behandelteam is het van belang dat de tandarts op de hoogte is van uw medische situatie. Daarom vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen bij uw eerste bezoek, zodat de tandarts u de juiste mondzorg kan bieden. Zorg er voor dat u de gezondheidsvragenlijst zorgvuldig invult. Denk hierbij aan zwangerschap, medicijngebruik, operaties, diabetes, infecties en andere ziektes.
 • U wordt vriendelijk verzocht om uw huidige tandheelkundige patiëntendossier (incl. X-rays en overzichtsfoto’s), uiterlijk 24 uur (indien digitaal) voor uw eerste consult-controle afspraak naar ons toe te sturen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk en dient persoonlijk contact op te nemen met uw vorige tandarts.
 • U dient bij uw eerste bezoek de volgende documenten mee te nemen om uw inschrijving in goede orde af te handelen.
  • Een geldige paspoort, identiteitskaart of uw rijbewijs
  • Uw zorgverzekeringspasje
  • Medicijnenlijst (indien van toepassing)

Informatie over…

 1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden zoals gepubliceerd op de Website en zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Behandeling: alle behandelingen, zoals in een begroting, offerte of tevoren aan Patiënt gestuurde factuur vastgesteld en alle direct met de (mondelinge of schriftelijke) opdracht van Patiënt verband houdende handelingen in de meest ruimste zin van het woord.

Partijen:  SB Tandartsen en de Patiënt gezamenlijk.

Patiënt: de persoon die aan SB Tandartsen mondeling dan wel schriftelijk opdracht heeft gegeven al dan niet door tussenkomst van een wettelijke vertegenwoordiger(s) tot het bij hem of haar verrichten van tandheelkundige of mondverzorgende werkzaamheden.

Website: www.sbtandartsen.nl.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk onderdeel uit van – iedere aanbieding, begroting, offerte en (behandel)overeenkomst tussen de tandheel-kundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder SB Tandartsen, daaronder begrepen diens werknemers, en de Patiënt. Deze Algemene Voorwaarden worden op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek toegezonden. Daarnaast zijn deze Algemene Voorwaarden ter inzage beschikbaar op een voor de Patiënt toegankelijke en zichtbare plaats in de wachtkamers en zijn ze gepubliceerd op de Website www.sbtandartsen.nl.

2.2 SB Tandartsen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd om derden in te schakelen. SB Tandartsen hoeft daarvoor geen toestemming van de Patiënt te verkrijgen. SB Tandartsen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de Patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. SB Tandartsen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.  

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de Patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

3.2 De door SB Tandartsen gemaakte offertes en begrotingen zijn vrijblijvend. Op iedere offerte of begroting staat de geldigheidsduur vermeld. De Patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de offerte of begroting op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling. Overeenkomstig hetgeen in artikel 6.2 is bepaald, hanteert SB Tandartsen, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van een behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Uitvoering van de opdracht

4.1 SB Tandartsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de geldende gedrags- en beroepsregels.

4.2 De behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. SB Tandartsen heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

4.3 De Patiënt dient te allen tijde SB Tandartsen volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de (algemene) gezondheid en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling. De Patiënt dient een wijziging in haar gezondheidstoestand onverwijld voorafgaand aan een behandeling aan SB Tandartsen mede te delen.

4.4 SB Tandartsen is gerechtigd om ingeval van een wijziging van de (algemene) gezondheid van de Patiënt of bij onvoorziene complicaties, af te wijken van het behandelplan. Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van complicaties, die overschrijding van de begroting of offerte tot gevolg hebben, komen de kosten volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.5 De Patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die SB Tandartsen naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandeling, tijdig, volledig en in de gewenste vorm en wijze ter beschikking te stellen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

4.6 De Patiënt dient zich op eerste verzoek van SB Tandartsen te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas. Indien de Patiënt desgevraagd niet een wettelijk erkend en geldig legitimatiebewijs en zorgverzekeringspas kan tonen, is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten.

4.7 De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen in artikel 7.2 is bepaald, een wijziging van haar adres- en woonplaats gegevens of (mobiele) telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in de adres- en woonplaats gegevens of (mobiele) telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Geheimhouding, exclusiviteit en persoonsgegevens

5.1 SB Tandartsen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan SB Tandartsen door de Patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van wet- en regelgeving de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

5.2 SB Tandartsen is gerechtigd de informatie die zij verkregen heeft, waaronder (medische) persoonsgegevens, beeldmateriaal, uitslagen en/of modellen met derden te delen, te weten tandtechnici, waarnemers, overheidsinstanties en zorgverzekeraars waaronder tevens is inbegrepen instellingen, instanties of derden die betrokken zijn bij de facturatie en declaratie voor uitgevoerde behandelingen en werkzaamheden. Artikel 12.3 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Kosten, betaling en annulering

6.1 De kosten van een behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de Patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden volledig in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s), ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij, en aan de Patiënt worden vergoed, door een zorgverzekeraar.

6.2 SB Tandartsen berekent, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van een behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd en vastgesteld. De Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zijn ter inzage beschikbaar via www.sbtandartsen.nl. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden. SB Tandartsen hanteert uitdrukkelijk geen eigen tarieven voor een behandeling of werkzaamheden.

6.3 SB Tandartsen is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen, alvorens een behandeling aan te vangen of door te zetten. De Patiënt dient onverwijld het gehele bedrag van de voortuitbetaling of zekerheidsstelling te voldoen, alvorens een behandeling wordt aangevangen of doorgezet.

6.4 Vastgestelde afspraken kunnen door de Patiënt worden verzet of geannuleerd tot maximaal 24 uur (voor een afspraak van 30 (dertig) minuten) of maximaal 48 uur (voor een afspraak van 45 (vijfenveertig) minuten of meer) voor het geplande tijdstip van de afspraak. Ingeval, om welke reden dan ook, een afspraak niet door kan gaan, moet dit door de Patiënt op werkdagen tijdens praktijkuren telefonisch of schriftelijk worden gemeld. De praktijkuren en contact informatie zijn gepubliceerd op onze Website www.sbtandartsen.nl. Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de voorgaande vrijdag vóór 17.00 uur ’s middags te worden geannuleerd. SB Tandartsen is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de Patiënt zonder opgaaf van reden schriftelijk dan wel mondeling te verzetten of te annuleren.

6.5 Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak door de Patiënt overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.4, is SB Tandartsen gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling volledig bij de Patiënt in rekening te brengen. Dit geldt zowel voor afspraken die zijn gemaakt bij de tandarts als voor afspraken die zijn gemaakt bij de mondhygiëniste of preventieassistente.

6.6 Indien de Patiënt de behandeling geheel of gedeeltelijk annuleert, is SB Tandartsen gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel bij de Patiënt in rekening te brengen.

6.7 Indien de Patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan, is de Patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de Patiënt aan SB Tandartsen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten, waaronder begrepen de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die SB Tandartsen moet maken om haar vordering te incasseren.

6.8 Bij een betalingsachterstand van de Patiënt is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten of verlangen deze slechts te verrichten tegen directe betaling van alle openstaande facturen.

6.9 Ingeval de Patiënt buiten de praktijkuren gebruik wenst te maken van de spoedgevallendienst, dan dienen de kosten aldaar terstond door de Patiënt te worden voldaan. De spoedgevallendienst is gerechtigd om de kosten geheel bij de Patiënt in rekening te brengen. SB Tandartsen is niet gehouden om de kosten voor een behandeling of werkzaamheden uitgevoerd door de spoedgevallendienst te vergoeden aan de Patiënt. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt.

6.10 SB Tandartsen is gerechtigd om bij overlijden van de Patiënt alle in verband met de behandeling door haar en door derden gemaakte kosten (zoals van werkstukken zoals techniekwerk of speciale onderzoeken) geheel in rekening te brengen bij de nabestaanden of haar rechtsopvolgers.

6.11 Bij hetgeen in dit artikel is bepaald, geldt dat behoudens tegenbewijs de administratie van SB Tandartsen tot het volledige en leidende bewijs dient.

 1. Telefonische herinnering afspraak en mobiele berichtendienst

7.1 De Patiënt ontvangt voorafgaand aan de behandeling een herinnering van de afspraak via de mobiele berichtendienst. De Patiënt kan aan de mobiele berichtendienst van SB Tandartsen nadrukkelijk geen enkel recht ontlenen of claimen. Het niet of niet tijdig ontvangen van een herinnering via de mobiele berichtendienst ontslaat de Patiënt niet van haar verplichting tot nakoming van een afspraak.

7.2 Het mobiele telefoonnummer van de Patiënt moet actueel in de administratie van SB Tandartsen aanwezig zijn. Een wijziging in het mobiele telefoonnummer moet tijdig worden doorgegeven. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen in artikel 4.7 is bepaald, een wijziging van haar mobiele telefoonnummer onverwijld schriftelijk aan SB Tandartsen mede te delen. De kosten – waaronder begrepen de kosten van derden die bij de behandeling zijn betrokken – die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of onvolledig ter beschikking stellen van een wijziging in het mobiele telefoonnummer, komen volledig voor rekening en risico van de Patiënt.

 1. Declaraties en facturering

8.1 Famed verzorgt de declaraties en facturering. Hierop zijn de Famed betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Famed: www.famed.nl.

8.2 Indien een nota van Famed vanwege betalingsachterstand van de Patiënt niet meer wordt geaccepteerd, is SB Tandartsen gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door Patiënt.

 1. Klachten en klachtenregeling

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Patiënt binnen 3 drie dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 (een) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan SB Tandartsen, bij gebreke waarvan de Patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben aanvaard. De klachten dienen volledig en duidelijk te worden vermeld.

9.2 Een klacht, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, schort de betalingsverplichting van de Patiënt niet op.

9.3 De klacht zal door SB Tandartsen worden behandeld volgens de klachtenregeling. Voor onze klachtenregeling verwijzen wij u door naar onze Website www.sbtandartsen.nl.

9.4 SB Tandartsen dient als eerste tandheelkundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de klacht in behandeling te nemen.

9.5 Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal SB Tandartsen de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals op dat moment overeengekomen.

 1. Overmacht

10.1 SB Tandartsen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of behandeling het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van SB Tandartsen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door SB Tandartsen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2 Bij overmacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt bedoeld onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van SB Tandartsen zijn ontstaan en die de uitvoering van de opdracht verhinderen, onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Onder onvoorziene omstandigheden wordt onder andere verstaan (technische) storing(en) in het bedrijf of aan de computersystemen, noodweer, algemene vervoersproblemen, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen, uitsluitingen, onvoorzienbaar tekort aan personeel, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken (o.a. apparatuur, praktijkinventaris en/of materiële praktijkvoorzieningen) of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht en niet voorzienbare stagnatie (vertraagde of foutieve levering van zaken en materialen of onderdelen) bij toeleveranciers of andere derden waarvan SB Tandartsen afhankelijk is.

10.3 Indien SB Tandartsen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Patiënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 SB Tandartsen is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Patiënt lijdt als gevolg van een behandeling, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SB Tandartsen.

11.2 De totale aansprakelijkheid van SB Tandartsen voor een behandeling is beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

11.3 Indien de verzekeraar van SB Tandartsen in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SB Tandartsen beperkt tot het bedrag van de factuur.

11.4 Een voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade zo spoedig mogelijk binnen twee weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SB Tandartsen wordt gemeld. SB Tandartsen dient als eerste tandheelkundige en mondzorgverlenende zorgaanbieder in staat gesteld te worden om de schade te (laten) verhelpen of te (laten) beperken.

11.5 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond (o.a. diefstal, beschadiging, vermissing, lichamelijke letsel of klachten, gemiste werkdagen, het niet tijdig op de plaats van werkbestemming aankomen of uitloop van behandeling etc.), voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade (brand, rook- en waterschade etc.), die op enigerlei wijze is ontstaan bij de Patiënt. De Patiënt dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 6.1, de kosten van een behandeling of verrichtte werkzaamheden volledig en tijdig te voldoen zelfs indien haar behandeling of andermans behandeling is uitgelopen.

11.6 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor diensten, handelen en/of nalaten door derden die bij de behandeling of werkzaamheden direct of indirect zijn betrokken en die niet onder de naam SB Tandartsen hun behandeling of werkzaamheden verrichten.

11.7 SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijk voor de behandeling of werkzaamheden uitgevoerd door de spoedgevallendienst. Het gebruik van de spoedgevallendienst is volledig voor eigen rekening en risico van de Patiënt. Artikel 6.9 is van overeenkomstige toepassing.

 1. Verzameling, verwerking en bescherming van persoonsgegevens

12.1 In het kader van de behandelingen die SB Tandartsen verricht voor de Patiënt, erkent en aanvaardt de Patiënt bij haar inschrijving middels het inschrijvingsformulier en toestemmingsformulier dat SB Tandartsen persoonsgegevens verzamelt en verwerkt betreffende de Patiënt.

12.2 SB Tandartsen zal de persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens. SB Tandartsen zal deze persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: inschrijving en afspraken maken, uitvoering van behandelingen en werkzaamheden, aanmaken en bijhouden van het patiëntendossier, beheer van patiëntenadministratie, facturatie, declaratie, beheer van (schuld)vorderingen en boekhouding.

12.3 SB Tandartsen deelt de persoonsgegevens met derden (o.a. zorgverzekeraar, waarnemers, tandtechnici, derden betrokken bij de declaratie en facturatie etc.) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling en werkzaamheden, facturatie en/of op grond van wettelijke verplichtingen. De Patiënt erkent en aanvaardt bij haar inschrijving middels het inschrijvingsformulier en toestemmingsformulier dat SB Tandartsen deze persoonsgegevens met derden deelt. Artikel 2.2 en 12.1 zijn van overeenkomstige toepassing.

12.4 De Patiënt heeft het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van haar verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. SB Tandartsen stelt voorafgaand aan het in behandeling nemen van dit verzoek vast of dit verzoek van de Patiënt afkomstig is. De Patiënt dient een kopie van een geldig en erkend legitimatiebewijs  en zorgverzekeringspas bij het verzoek mee te sturen. SB Tandartsen zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op het verzoek reageren. Meer informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten van SB Tandartsen is terug te vinden in de Privacy Verklaring die kan worden geraadpleegd via de Website www.sbtandartsen.nl.

12.5 SB Tandartsen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor de persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de behandeling, betekent dit dat SB Tandartsen persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de uitschrijving van een Patiënt uit de patiëntenadministratie.

12.6 SB Tandartsen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SB Tandartsen, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging. Indien de Patiënt vragen hierover heeft, kan zij schriftelijk contact opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens:

SB Tandartsen – Den Haag SB Tandartsen – Lansingerland
De La Reyweg 495 Noordeindseweg 116
2571 EM ’s-Gravenhage 2651 CX Berkel en Rodenrijs
info@sbtandartsen.nl info-lansingerland@sbtandartsen.nl

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle tussen Partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 In geval van geschillen die naar aanleiding van of in verband met behandeling(en) mochten ontstaan, zowel juridische als feitelijke, ook al worden zij slechts door één partij als zodanig beschouwd, met betrekking tot de uitleg of uitvoering van deze behandeling(en), staat het Partijen, althans één partij, vrij om het geschil in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.

13.3 Alvorens een klacht in rechte aanhangig te maken en voor te leggen aan de bevoegde rechter,  verklaart de Patiënt de klacht overeenkomstig de klachtenregeling zoals bedoeld in artikel 9, bij SB Tandartsen schriftelijk kenbaar maken ten einde gezamenlijk buiten een gerechtelijke procedure om tot een gepaste oplossing te komen.

 1. Overige bepalingen

14.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel dan wel gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, bijvoorbeeld ten gevolge van wijzigingen in de wet- en regelgeving en/of jurisprudentie, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

14.2 Van toepassing is steeds de meest recent gepubliceerde versie van de Algemene Voorwaarden op de Website www.sbtandartsen.nl. SB tandartsen heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging aan de Patiënt te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd.

14.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 01 december 2018.

© 2018 SB Tandartsen

Algemeen

SB Tandartsen biedt via haar website diensten aan. Daarbij wordt privacygevoelige informatie verwerkt, ook wel persoonsgegevens genoemd. In deze privacyverklaring informeert SB Tandartsen u graag over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. SB Tandartsen vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door SB Tandartsen dan ook overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SB Tandartsen neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Privacyverklaring ter inzage beschikbaar

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 legt zorgaanbieders zoals SB Tandartsen bepaalde privacy verplichtingen op. Deze Europese regelgeving heeft als doel de verwerking van persoonsgegevens nog beter te beschermen. De AVG is per 25 mei 2018 in werking getreden. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft een standaard privacyverklaring opgesteld welke voldoet aan de verplichtingen die gelden krachtens de AVG. SB Tandartsen voert haar tandartspraktijk uit overeenkomstig deze privacyverklaring en deze privacyverklaring vormt dan ook een onlosmakelijk onderdeel uit van deze privacyverklaring zoals gepubliceerd op deze website. De privacyverklaring is op verzoek ter inzage beschikbaar in de tandartspraktijk.

Persoonsgegevens
Door het gebruiken van deze website en de daarop beschikbare diensten (zoals het inschrijfformulier, contactformulier en bel-mij-terug formulier) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens via deze website verzamelen:

 • Uw contactgegevens (o.a. e-mailadres, telefoonnummer);
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Verzekeringsgegevens (o.a. naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw zorgverleners, apotheek en zorgverzekering;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Woonadres en factuuradres;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;

Gebruik van persoonsgegevens
Afhankelijk van de door SB Tandartsen via deze website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die u via deze website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via deze website bij SB Tandartsen inschrijft als nieuwe patiënt of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Het aanmaken van een medisch dossier: In het geval u medische gegevens aan SB Tandartsen verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier en/of patiëntenadministratie. Dit doet SB Tandartsen indien daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming is verkregen.
 • Contactformulier of Bel-mij-terug-formulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier of bel-mij-terug-formulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Nieuwsbrief: Indien u SB Tandartsen toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van dienstverlening: Uw gegevens kan SB Tandartsen gebruiken voor het verbeteren van haar dienstverlening. Dat doet SB Tandartsen echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan SB Tandartsen heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

SB Tandartsen zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of SB Tandartsen dit op grond van de wet mag of moet doen.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

SB Tandartsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die SB Tandartsen ontvangt in het kader van de behandeling van haar patiënten, betekent dit in ieder geval dat SB Tandartsen uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na de uitschrijving van een patiënt uit de patiëntenadministratie.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

SB Tandartsen deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de behandeling of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van SB Tandartsen, sluit SB Tandartsen een verwerkersovereenkomst. De partijen die SB Tandartsen mogelijk nodig heeft voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Uw zorgverzekeraar;
 • Medisch specialisten;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van SB Tandartsen. In dat geval zal SB Tandartsen dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
De website van SB Tandartsen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de persoonsgegevens die SB Tandartsen van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te laten verwijderen, tenzij SB Tandartsen deze rechten niet kan inwilligen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@sbtandartsen.nl of info-lansingerland@sbtandartsen.nl. Wel stelt SB Tandartsen vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. SB Tandartsen vraagt u dan ook een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u er wel voor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. SB Tandartsen zal vervolgens zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.

Functionaris Gegevensbescherming
SB Tandartsen heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SB Tandartsen, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
SB Tandartsen behoudt het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
SB Tandartsen controleert regelmatig of aan deze privacyverklaring wordt voldaan. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

SB Tandartsen – Den Haag SB Tandartsen – Lansingerland
De La Reyweg 495 Noordeindseweg 116
2571 EM ’s-Gravenhage 2651 CX Berkel en Rodenrijs
info@sbtandartsen.nl info-lansingerland@sbtandartsen.nl.

© 2019 SB Tandartsen

Cookieverklaring

SB Tandartsen maakt op haar website(s) gebruik van cookies. In deze cookieverklaring leest u meer over de cookies en op welke manier SB Tandartsen de cookies toepast op haar website.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sommige van deze cookies zijn nodig om de website optimaal te laten werken; andere helpen ons de website te verbeteren of maken het mogelijk u een betere gebruikservaring aan te bieden.

Deze website maakt gebruik van permanente cookies om u te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. Hierdoor bespaart u tijd en zal uw gebruikservaring prettiger zijn. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

De cookies die SB Tandartsen plaatst bevatten geen persoonsgegevens en zijn niet aan u als individu te herleiden. De informatie die door middel van cookies door SB Tandartsen wordt verzameld gebruiken wij voor de volgende toepassingen:

 • Voor functionele doeleinden: om het navigeren op de website van SB Tandartsen te vergemakkelijken;
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de website te analyseren. Hiermee kunnen we zien welke pagina’s het meest bezocht worden en waar foutmeldingen ontstaan;
 • Voor het testen van pagina(onderdelen): hiermee kunnen we onze website aanpassen aan de wensen en gebruikerservaringen van onze bezoekers.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van een code afkomstig van deze sociale netwerken. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van respectievelijk Facebook, Instagram en Twitter (welke regelmatig kunnen worden gewijzigd) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

© 2021 SB Tandartsen

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.sbtandartsen.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

SB Tandartsen streeft ernaar op deze website nauwkeurige en actuele informatie aan te bieden. SB Tandartsen staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. SB Tandartsen aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade waaronder bedrijfs- en gevolgschade, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Zo aanvaardt SB Tandartsen derhalve geen aansprakelijkheid voor: het functioneren van deze website; websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden, ook al wordt daar door SB Tandartsen naar verwezen; (rechts)handelingen verricht louter op basis van informatie verstrekt op of via deze website; gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken naar SB Tandartsen gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. SB Tandartsen garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen en verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het emailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met SB Tandartsen te corresponderen, accepteert u dit risico.  

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Verwijzingen naar websites die niet door SB Tandartsen worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel SB Tandartsen uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. SB Tandartsen heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. SB Tandartsen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. Websites van derden die hyperlinks bevatten naar onze website(s) worden en kunnen niet door ons worden gecontroleerd. SB Tandartsen garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal dat via deze website toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

SB Tandartsen heeft het recht om de aangeboden informatie, met in begrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

© 2019 SB Tandartsen

SB Tandartsen is aangesloten bij de Klachten Commissie en lid van Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).
Als u een klacht heeft over uw behandeling of een van onze behandelaars, dan vragen wij u eerst contact met ons op te nemen. U kunt uw klacht telefonisch of via email bij ons bekend te maken. Wij nemen uw klacht serieus en onze praktijkmanager doet zich best om zo spoedig mogelijk contact met u op te nemen.

Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende codes die tijdens een behandeling door de tandarts, mondhygiënist of paro-preventieassistentes hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke code kort omschreven. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat bepaald en vastgelegd is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen in Nederland brengen deze tarieven in rekening en gebruiken dezelfde code voor iedere behandeling.

Indien u een verzekering voor de tandarts heeft, dan wordt uw rekening eerst naar de verzekeraar gestuurd. Daarna stuurt Famed, Netpoint of u verzekeraar een rekening naar u (bijvoorbeeld) met het deel dat niet door uw verzekeraar wordt gedekt! Er wordt van u verwacht dat u uw rekening binnen 14 dagen aan Famed of Netpoint betaald.

Nota ontvangen van Famed?

Heeft u een nota ontvangen van Famed en nog vragen over uw rekening? U kunt middels onderstaande telefoonnummer contact opnemen met Famed.
0900-0885 (voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten) Famed is bereikbaar op werkdagen van 09:00 – 17:00 uur.

Nota ontvangen van Netpoint?

Heeft u een nota ontvangen van Netpoint en nog vragen over uw rekening? U kunt middels onderstaande telefoonnummer contact opnemen met Netpoint.
0416-541509 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten) Netpoint is bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 17:00 uur.

Extra toelichting:
Onderstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking per 2019 van de Nederlandse Zorgautoriteit en deze is altijd leidend. SB Tandartsen en de tandarts zijn niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
* Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Tarievenlijst

A-CODES – VERDOVING
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
A10  
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
14,33
A15  
Oppervlakte verdoving
7,45
A20  
Behandeling onder algehele narcose
**
B-CODE – VERDOVING D.M.V. EEN ROESJE
CODE
M/T*
PRESTATIES
TARIEF
B10
Introductie roesje (lachgassedatie)
28,66
B11
Toediening roesje (lachgassedatie)
28,66
B12
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
35,77
C-CODE – CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
CODE
M/T*
PRESTATIES TARIEF
C11  
Periodieke controle
21,78
C13  
Probleemgericht consult
21,78
C22  
Schriftelijke medische anamnese
21,78
C28  
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
103,16
C29
*
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
28,66
C65  
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
57,31
C70  
Keuringsrapport met bitewingfoto’s
**
C75  
Keuringsrapport zonder bitewingfoto’s
**
C76  
Afgifte gezondheidsverklaring
**
C80  
Mondzorg aan huis
17,19
C84  
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
45,85
C85  
Weekendbehandeling
21,78
C86  
Avondbehandeling
21,78
C87  
Nachtbehandeling
21,78
C90  
Niet nagekomen afspraak
**
E-CODE – WORTELKANAALBEHANDELINGEN